സ്വന്തം ഭാഗം 11 [മനു ലാളന]

സ്വന്തം 11 Swantham Part 11  BY MANU LALANA CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS  
ഡിയർ ബ്രോസ്, എല്ലാർക്കും സുഖം ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറെയായി ലാസ്റ്റ്
പാർട്ട് എഴുതിയിട്ട്, അറിയാം. കോവിഡും അതും ഇതും ഒക്കെ കൂടി ആയി എല്ലാരുടേം ലൈഫ്
തന്നെ മാറിപോയില്ലേ.. പിന്നെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എനിക്ക് ഒരു ജോബ് ഒക്കെ കിട്ടി
ആരുന്നു. സൊ അതും എന്നെ ബിസിയാക്കി ഒരല്പം. ദേഷ്യം ഇല്ലാതെ, […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 11 [മനു ലാളന]

സ്വന്തം 11 Swantham Part 11  BY MANU LALANA CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS   ഡിയർ ബ്രോസ്, എല്ലാർക്കും സുഖം ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറെയായി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എഴുതിയിട്ട്, അറിയാം. കോവിഡും അതും ഇതും ഒക്കെ കൂടി ആയി എല്ലാരുടേം ലൈഫ് തന്നെ മാറിപോയില്ലേ.. പിന്നെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എനിക്ക് ഒരു ജോബ് ഒക്കെ കിട്ടി ആരുന്നു. സൊ അതും എന്നെ ബിസിയാക്കി ഒരല്പം. ദേഷ്യം ഇല്ലാതെ, […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 10 [മനു ലാളന]

സ്വന്തം 10 Swantham Part 10  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS
STORY PREVIOUS PART   വൈകുന്നേരം വീട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പതിവിലും കൂടുതല്‍
അല്‍പം വൈകി. ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളും ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെയും അറിയാനുള്ള
ആഗ്രഹം കാരണം കൂട്ടുകാരോട് കുറെ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞു നടന്നു നേരം പോയത് ശരിക്കും
അറിഞ്ഞില്ല. “കണ്ണന്‍ ഇന്നു നല്ല വൈകിയാണല്ലോ വരവ്..” ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഷംസിയത്ത
പുഞ്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്നു. “ഇത്താക്ക് […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 10 [മനു ലാളന]

സ്വന്തം 10 Swantham Part 10  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART   വൈകുന്നേരം വീട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പതിവിലും കൂടുതല്‍ അല്‍പം വൈകി. ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളും ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെയും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം കൂട്ടുകാരോട് കുറെ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞു നടന്നു നേരം പോയത് ശരിക്കും അറിഞ്ഞില്ല. “കണ്ണന്‍ ഇന്നു നല്ല വൈകിയാണല്ലോ വരവ്..” ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഷംസിയത്ത പുഞ്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്നു. “ഇത്താക്ക് […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 7 [മനു]

സ്വന്തം 7 Swantham Part 7  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS
STORY PREVIOUS PART “”N®m.. Zm N®m..”” “”Zm.. N®m..”” làn]m]n Bt^m tSma¯p bnXn¨p
Np`p¡p¶p.. H¨ tN«v Mm³ In½n N®p Sp_¶p. Biv.. tI¨n]m\v.. tW^w bt£ skap¯n«nsöp
tSm¶p¶p. _qfnWN¯p fpjpk³ Ct¸mjpw C^p«v Ss¶. “”F´m tI¨o.. D_§p¶ntÃ.. bmSn^m{Sn
Bs\¶v tSm¶p¶p”” “”Zm sbm«m.. f\n GSm*v B_p B]n.. […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 7 [മനു]

സ്വന്തം 7 Swantham Part 7  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART “”N®m.. Zm N®m..”” “”Zm.. N®m..”” làn]m]n Bt^m tSma¯p bnXn¨p Np`p¡p¶p.. H¨ tN«v Mm³ In½n N®p Sp_¶p. Biv.. tI¨n]m\v.. tW^w bt£ skap¯n«nsöp tSm¶p¶p. _qfnWN¯p fpjpk³ Ct¸mjpw C^p«v Ss¶. “”F´m tI¨o.. D_§p¶ntÃ.. bmSn^m{Sn Bs\¶v tSm¶p¶p”” “”Zm sbm«m.. f\n GSm*v B_p B]n.. […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 6 [മനു]

സ്വന്തം 6 Swantham Part 6  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS
STORY PREVIOUS PART     _qfn k¶p N]_n]n«pw D_§m³ tSm¶p¶nÃ. tI¨n Wà hpOfm]n
NnX¶p_§p¶p. B h-vNÀ«v fp«nWp tft`¡v N]_n¡nX¡p¶p. H^p klw I^nª§nsW NnX¡p¶ tI¨ns]
Nm\m³ Wà I´w. Mm³ B Nm`pNant`¡v tWm¡n. tI¨n]psX hzÀ\ sNm`pÊpNÄ B N\¦m`n bSnªp
NnX¡p¶p.. tI¨n D\À¶n^ps¶¦n W¶m]n^p¶psk¶p tSm¶n. […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 6 [മനു]

സ്വന്തം 6 Swantham Part 6  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART     _qfn k¶p N]_n]n«pw D_§m³ tSm¶p¶nÃ. tI¨n Wà hpOfm]n NnX¶p_§p¶p. B h-vNÀ«v fp«nWp tft`¡v N]_n¡nX¡p¶p. H^p klw I^nª§nsW NnX¡p¶ tI¨ns] Nm\m³ Wà I´w. Mm³ B Nm`pNant`¡v tWm¡n. tI¨n]psX hzÀ\ sNm`pÊpNÄ B N\¦m`n bSnªp NnX¡p¶p.. tI¨n D\À¶n^ps¶¦n W¶m]n^p¶psk¶p tSm¶n. […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 5 [മനു]

സ്വന്തം 5   [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ] Swantham Part 5  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART e£\w Njn¨v, FÃm^pw NqXn kÀ¯fmWkpw b_ªn^p¶v tW^w tbm]S_nªnÃ. tI¨n]psX ¢mhns` kntlg§Ä Hs¡ tN«n^p¶p f\n GSm*v bSnsWm¶m]n. “”fmaq, Np«m, Xn kn s]ms¡ N*Sp fSn.. ^*mapw tbm]n NnX¡v–“” Npª Xn kn Hmcv– sI]vSn«v F\oäp. “”sbs®, […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 5 [മനു]

സ്വന്തം 5   [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ] Swantham Part 5  BY MANU | LALANA
RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART e£\w Njn¨v, FÃm^pw NqXn
kÀ¯fmWkpw b_ªn^p¶v tW^w tbm]S_nªnÃ. tI¨n]psX ¢mhns` kntlg§Ä Hs¡ tN«n^p¶p f\n
GSm*v bSnsWm¶m]n. “”fmaq, Np«m, Xn kn s]ms¡ N*Sp fSn.. ^*mapw tbm]n NnX¡v–“” Npª
Xn kn Hmcv– sI]vSn«v F\oäp. “”sbs®, […]

Continue reading