ഞാന്‍ സൈനി [മെഹജ മെഹര്‍]

ഞാന്‍ സൈനി [മെഹജ മെഹര്‍] NJAN SAINY AUTHOR MEHAJA MEHAR ഹായ്, ഞാൻ സൈനി.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ താമസിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ഞാനും ഇക്കയും മോളും
മാത്രം. ഇക്ക ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്റ്റർ ബാങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ആണ്. മോൾക്ക് ഒരു
വയസ്സും 2 മാസവും പ്രായം. എന്‍റെ കൂട്ടുകാരി ആമിയുടെ സഹോദരനാണ് എന്‍റെ ഇക്ക,
ഞങ്ങളുടേത് പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ കാമവിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ
ശരി. ആമിയുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം പോയി ഇക്കയുമായി […]

Continue reading

ഞാന്‍ സൈനി [മെഹജ മെഹര്‍]

ഞാന്‍ സൈനി [മെഹജ മെഹര്‍] NJAN SAINY AUTHOR MEHAJA MEHAR ഹായ്, ഞാൻ സൈനി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ താമസിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ഞാനും ഇക്കയും മോളും മാത്രം. ഇക്ക ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്റ്റർ ബാങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ആണ്. മോൾക്ക് ഒരു വയസ്സും 2 മാസവും പ്രായം. എന്‍റെ കൂട്ടുകാരി ആമിയുടെ സഹോദരനാണ് എന്‍റെ ഇക്ക, ഞങ്ങളുടേത് പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ കാമവിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി. ആമിയുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം പോയി ഇക്കയുമായി […]

Continue reading

ഹാജിയുടെ 5 പെണ്മക്കള്‍ 2

ഹാജിയുടെ 5 പെണ്മക്കള്‍ – 02 HAJIYUDE 5 PENMAKKAL PART 2 AUTHOR : MaNZoOoR READ
PREVIOUS PART മോളെ നീ ഇത്രയും കാലം ഒറ്റക്ക് കണ്ടു സുഖിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെല്ടി
“ “നോക്ക് …ഇത്ത അകതോട്ടു ….”തല കുലുക്കി കൊണ്ട് റാബി പറഞ്ഞു …… അപ്പോഴേക്കും
ഹജിക്കയുടെ   വലിപ്പമേറിയ കുണ്ണ റുഖിയുടെ നാഭിയിൽ തട്ടിയുരസി . റുഖി കൈകൊണ്ടു  അതിൽ
പതുക്കെ  തടവി……….അതിന്റെ സ്പർശനം അവളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചു . അവൾ ഹജിക്കാടെ മൂത്ത്
[…]

Continue reading

ഹാജിയുടെ 5 പെണ്മക്കള്‍ 2

ഹാജിയുടെ 5 പെണ്മക്കള്‍ – 02 HAJIYUDE 5 PENMAKKAL PART 2 AUTHOR : MaNZoOoR READ PREVIOUS PART മോളെ നീ ഇത്രയും കാലം ഒറ്റക്ക് കണ്ടു സുഖിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെല്ടി “ “നോക്ക് …ഇത്ത അകതോട്ടു ….”തല കുലുക്കി കൊണ്ട് റാബി പറഞ്ഞു …… അപ്പോഴേക്കും ഹജിക്കയുടെ   വലിപ്പമേറിയ കുണ്ണ റുഖിയുടെ നാഭിയിൽ തട്ടിയുരസി . റുഖി കൈകൊണ്ടു  അതിൽ പതുക്കെ  തടവി……….അതിന്റെ സ്പർശനം അവളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചു . അവൾ ഹജിക്കാടെ മൂത്ത് […]

Continue reading