ജാഫർ ഇക്കയുടെ കുണ്ടി പ്രേമം കൺക്ലൂഷൻ [Nolan]

ജാഫർ ഇക്കയുടെ കുണ്ടി പ്രേമം 2 Jafar Ikkayude Kundi Premam Part 2  bY Nolan    
പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇതൊരു ഫെറ്റിഷ് കഥയാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരും ഇത്
വായിക്കണമെന്നില്ല.ആയതിനാൽ വായിക്കുന്നവർ ദയവു ചെയ്ത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും രേഖപ്പെടുത്തുക.നിങ്ങളുടെ കമന്റിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക്
നിങ്ങളുടെ സെൻസ് അറിയാൻ സാധിക്കു.അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും
ഇഷ്ട പെട്ട ഭാഗവും അതല്ല മറിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവും കുറിച്ച്
ഇടണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കയ്യിലെ […]

Continue reading

ജാഫർ ഇക്കയുടെ കുണ്ടി പ്രേമം കൺക്ലൂഷൻ [Nolan]

ജാഫർ ഇക്കയുടെ കുണ്ടി പ്രേമം 2 Jafar Ikkayude Kundi Premam Part 2  bY Nolan     പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇതൊരു ഫെറ്റിഷ് കഥയാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരും ഇത് വായിക്കണമെന്നില്ല.ആയതിനാൽ വായിക്കുന്നവർ ദയവു ചെയ്ത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും രേഖപ്പെടുത്തുക.നിങ്ങളുടെ കമന്റിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൻസ് അറിയാൻ സാധിക്കു.അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ട പെട്ട ഭാഗവും അതല്ല മറിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവും കുറിച്ച് ഇടണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കയ്യിലെ […]

Continue reading