അമ്മയെയും കുട്ടുകാരനെയും കൂട്ടി ഒരു ട്രിപ്പ്‌

അമ്മയെയും കുട്ടുകാരനെയും കൂട്ടി ഒരു ട്രിപ്പ്‌ Ammayeyum Koottukaraneyum Kootty
Oru Trip Author : Hari lal    എന്റെ പേര് ഹരി, സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ. വീട്ടിൽ ഞാനും
അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളു. അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്. നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒക്കെയേ അച്ഛൻ
നാട്ടിൽ വരൂ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനാറു വയസ്സ്. ഇനി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി പറയാം.
അമ്മയുടെ പേര് റാണി, മുപ്പത്തിയേഴു വയസ്സ്. സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. നല്ല വെളുത്ത നിറം,
[…]

Continue reading

അമ്മയെയും കുട്ടുകാരനെയും കൂട്ടി ഒരു ട്രിപ്പ്‌

അമ്മയെയും കുട്ടുകാരനെയും കൂട്ടി ഒരു ട്രിപ്പ്‌ Ammayeyum Koottukaraneyum Kootty Oru Trip Author : Hari lal    എന്റെ പേര് ഹരി, സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ. വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളു. അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്. നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒക്കെയേ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വരൂ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനാറു വയസ്സ്. ഇനി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി പറയാം. അമ്മയുടെ പേര് റാണി, മുപ്പത്തിയേഴു വയസ്സ്. സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. നല്ല വെളുത്ത നിറം, […]

Continue reading