ഹൃദയനുരാഗം [D_Cruz]

ഹൃദയനുരാഗം Hridayaanuraagam | Author : D_Cruz   ഹായ്, ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗേ ലവ് സ്റ്റോറി ആണ്.അത്‌കൊണ്ട് തന്നെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കേണ്ട.സ്വവർഗ പ്രണയം ഇഷ്ടപെടുന്നവർക് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്.വെറും സെക്സ് ന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളും ഉള്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഈ കഥയിൽ ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ സെക്സ് കോൺടെന്റ് കുറവായിരിക്കും.തുടർഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അനുസരിച്ച നമുക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥ മാത്രമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ […]

Continue reading