കാറ്റു പറഞ്ഞ കഥ 1

കാറ്റു പറഞ്ഞ കഥ 01 Kaattu Paranja Kadha Part 1 bY Hari   sSäm\p sI¿p¶Sv F¶v
W¶m]n A_n]mw . FÃmw Njnªn«v Cu t`mNt¯mXv knan¨p b_]p¶Sv kas^ k`n] sSäm\p…. ASv
sNm*v Ss¶ Mm³ ]TmÀ° tb^pNÄ fmän B\v Cu NT]n b_]p¶Sv … Wn§Ä FÃm^pw FjpSp¶ NTNÄ
km]n¨n«p , Wn§av¡v km]n¡m³ Fs´¦n`pw S^t* F¶ In´ Fs¶ CSv FjpSpkm³ {b]^n¸n¡p¶pSv .
[…]

Continue reading

കാറ്റു പറഞ്ഞ കഥ 1

കാറ്റു പറഞ്ഞ കഥ 01 Kaattu Paranja Kadha Part 1 bY Hari   sSäm\p sI¿p¶Sv F¶v W¶m]n A_n]mw . FÃmw Njnªn«v Cu t`mNt¯mXv knan¨p b_]p¶Sv kas^ k`n] sSäm\p…. ASv sNm*v Ss¶ Mm³ ]TmÀ° tb^pNÄ fmän B\v Cu NT]n b_]p¶Sv … Wn§Ä FÃm^pw FjpSp¶ NTNÄ km]n¨n«p , Wn§av¡v km]n¡m³ Fs´¦n`pw S^t* F¶ In´ Fs¶ CSv FjpSpkm³ {b]^n¸n¡p¶pSv . […]

Continue reading