കലോത്സവം-1

കലോത്സവം-1 Kalolsavam Kambikatha Part 1 bY:[email protected] മണവും
നിറവുമില്ലാതെ കാലം വിരസതയിൽ നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നു . ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളിൽ
ഒന്നും നമ്മുടെ ഭാവനകൾ ക്കൊപ്പമുള്ള മുലകളോ ചന്തികളോ ഇല്ല , എല്ലാ അവന്മാർക്കും ഓരോ
കാമുകികൾ ഉണ്ട് .എനിക്ക് മാത്രം പേരിന് ഒന്നുപോലുമില്ല . സയൻസ് ബാച്ച് എന് പറഞ്ഞാൽ
തന്നെ ഒരു ഉണക്ക ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ . വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ലൈൻ
ആക്കാൻ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ എനിക്കും താല്പര്യമായിരുന്നു,. എന്ത് ചെയ്യാൻ […]

Continue reading

കലോത്സവം-1

കലോത്സവം-1 Kalolsavam Kambikatha Part 1 bY:[email protected] മണവും നിറവുമില്ലാതെ കാലം വിരസതയിൽ നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നു . ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒന്നും നമ്മുടെ ഭാവനകൾ ക്കൊപ്പമുള്ള മുലകളോ ചന്തികളോ ഇല്ല , എല്ലാ അവന്മാർക്കും ഓരോ കാമുകികൾ ഉണ്ട് .എനിക്ക് മാത്രം പേരിന് ഒന്നുപോലുമില്ല . സയൻസ് ബാച്ച് എന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഉണക്ക ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ . വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ലൈൻ ആക്കാൻ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ എനിക്കും താല്പര്യമായിരുന്നു,. എന്ത് ചെയ്യാൻ […]

Continue reading