വശീകരണ മന്ത്രം 10 [ചാണക്യൻ]

വശീകരണ മന്ത്രം 10 Vasheekarana Manthram Part 10 | Author : Chankyan | Previous
Part (കഥ ഇതുവരെ) അനന്തു കടയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നത് ദിവ്യദൃഷ്ടിയിലൂടെ
ഗുഹയിലിരുന്ന സ്ത്രീ ദർശിച്ചു. അത് കണ്ടതും കോപം കൊണ്ടു തിളക്കുന്ന മുഖവുമായി അവൾ
കണ്ണു തുറന്നു. ആ മാൻ പേടമിഴികൾ കനല് പോലെ ചുവന്നു വന്നു. പക കൊണ്ടു വിറക്കുന്ന
ഉടലുമായി അവൾ എരിയുന്ന ഹോമാകുണ്ഡത്തിലേക്ക് നോക്കി അലറി. “നിന്റെ കൈവശമുള്ള
ത്രൈലോക്യ വശീകരണ മന്ത്രം ഞാൻ […]

Continue reading

വശീകരണ മന്ത്രം 10 [ചാണക്യൻ]

വശീകരണ മന്ത്രം 10 Vasheekarana Manthram Part 10 | Author : Chankyan | Previous Part (കഥ ഇതുവരെ) അനന്തു കടയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നത് ദിവ്യദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഗുഹയിലിരുന്ന സ്ത്രീ ദർശിച്ചു. അത് കണ്ടതും കോപം കൊണ്ടു തിളക്കുന്ന മുഖവുമായി അവൾ കണ്ണു തുറന്നു. ആ മാൻ പേടമിഴികൾ കനല് പോലെ ചുവന്നു വന്നു. പക കൊണ്ടു വിറക്കുന്ന ഉടലുമായി അവൾ എരിയുന്ന ഹോമാകുണ്ഡത്തിലേക്ക് നോക്കി അലറി. “നിന്റെ കൈവശമുള്ള ത്രൈലോക്യ വശീകരണ മന്ത്രം ഞാൻ […]

Continue reading