അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി 11 [UPDATED]

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി  11 Ayalathe Veettile Shikha Chechi 11  bY SreeHari
| Previous Parts   നിങ്ങളുടെ  അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് ഓരോ കഥയും നന്നാക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നത് അതിനാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ….. തേൻ പതിയെ ചേച്ചിയുടെ
പൊക്കിൾച്ചുഴി പൊയ്ക നിറഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഒഴുകാൻ നിൽക്കുന്നു. ശിഖ ചേച്ചിയുടെ ആ
കിടപ്പ് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പിങ്ക് ബ്രയ്സിയറും, വെള്ള ഷഡിയും
മാത്രം ധരിച്ച് എന്റെ ശിഖ ,അവളുടെ വെളുത്തു തുടുത്ത ശരീരം, […]

Continue reading

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി 11 [UPDATED]

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി  11 Ayalathe Veettile Shikha Chechi 11  bY SreeHari | Previous Parts   നിങ്ങളുടെ  അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് ഓരോ കഥയും നന്നാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിനാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ….. തേൻ പതിയെ ചേച്ചിയുടെ പൊക്കിൾച്ചുഴി പൊയ്ക നിറഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഒഴുകാൻ നിൽക്കുന്നു. ശിഖ ചേച്ചിയുടെ ആ കിടപ്പ് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പിങ്ക് ബ്രയ്സിയറും, വെള്ള ഷഡിയും മാത്രം ധരിച്ച് എന്റെ ശിഖ ,അവളുടെ വെളുത്തു തുടുത്ത ശരീരം, […]

Continue reading

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി 10

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി  10 Ayalathe Veettile Shikha Chechi 10 bY SreeHari
| Previous Parts   ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1
വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ,ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മുഴുമിക്കാറില്ല ഇതും അതേപോലെ ആക്കാൻ
താൽപര്യമില്ല,  അതിനാൽ ഈ കഥ മുഴുവിക്കാൻ തിരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു ….. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം                        […]

Continue reading

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി 10

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി  10 Ayalathe Veettile Shikha Chechi 10 bY SreeHari | Previous Parts   ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ,ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മുഴുമിക്കാറില്ല ഇതും അതേപോലെ ആക്കാൻ താൽപര്യമില്ല,  അതിനാൽ ഈ കഥ മുഴുവിക്കാൻ തിരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ….. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം                        […]

Continue reading