ജേക്കബ്ബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം 2

ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം 2 Jacobinte swargarajyam By: നോളൻ   രാവിലത്തെ കളിയുടെ
ഊർജ സ്വലത  പപ്പയുടേയും മമ്മിയുടേയും  മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു. രാവിലെ തീൻമേശയിൽ
അത് പ്രകടമാണ് , എന്നത്തേയും പൊലെ രണ്ടു പേരും വല്ലാത്ത ഹാപ്പിയാണ്. ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നിതിനിടയിൽ ആണ് ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ വരവ്. പപ്പ ചോദിച്ചു വല്ലതും കഴിച്ചോ
ഉണ്ണിയേട്ടാ… ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുള്ളത് അൽപം കഴിക്കാം. ഇതു കേട്ട ഉണ്ണിയേട്ടൻ
മമ്മിയുടെ ഇടുപ്പിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു, ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും തിന്നാനുള്ള
ഭാഗ്യമില്ലേ…. മമ്മിയെ ആർത്തിയോടെ […]

Continue reading

ജേക്കബ്ബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം 2

ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം 2 Jacobinte swargarajyam By: നോളൻ   രാവിലത്തെ കളിയുടെ ഊർജ സ്വലത  പപ്പയുടേയും മമ്മിയുടേയും  മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു. രാവിലെ തീൻമേശയിൽ അത് പ്രകടമാണ് , എന്നത്തേയും പൊലെ രണ്ടു പേരും വല്ലാത്ത ഹാപ്പിയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിതിനിടയിൽ ആണ് ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ വരവ്. പപ്പ ചോദിച്ചു വല്ലതും കഴിച്ചോ ഉണ്ണിയേട്ടാ… ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുള്ളത് അൽപം കഴിക്കാം. ഇതു കേട്ട ഉണ്ണിയേട്ടൻ മമ്മിയുടെ ഇടുപ്പിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു, ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും തിന്നാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലേ…. മമ്മിയെ ആർത്തിയോടെ […]

Continue reading