മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി

മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി MEMMORY CARD ENTE MANTHRIKA VADI BY ACHUSS Fsâ
tb^v fWp koXv sNmïv– Ct¸mÄ ¹hvXp Wv bYn¡p¶p Ct¸mÄ.. H^p fmtWKvsfâv h-vNqan B\v
Mm³ bYn¡p¶Sv AknsX H^pbmXv Nmlv Nm^psX bntÅÀ bYn¡p¶v D*v h-vNqÄ sfmssd tcm¬
In` bntÅÀ sNm*v k^pw Nw¹]nâv sI]vSm Dw {bn³hn¸Â H¶pw b_]m_nà tcm¬ km§nk¨n«v
Sn^n¨p sNmXp¡pw B^p¶p… A§sW h-vNqÄ […]

Continue reading

മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി

മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി MEMMORY CARD ENTE MANTHRIKA VADI BY ACHUSS Fsâ tb^v fWp koXv sNmïv– Ct¸mÄ ¹hvXp Wv bYn¡p¶p Ct¸mÄ.. H^p fmtWKvsfâv h-vNqan B\v Mm³ bYn¡p¶Sv AknsX H^pbmXv Nmlv Nm^psX bntÅÀ bYn¡p¶v D*v h-vNqÄ sfmssd tcm¬ In` bntÅÀ sNm*v k^pw Nw¹]nâv sI]vSm Dw {bn³hn¸Â H¶pw b_]m_nà tcm¬ km§nk¨n«v Sn^n¨p sNmXp¡pw B^p¶p… A§sW h-vNqÄ […]

Continue reading