പ്രളയകാലം 5 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  5  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 5  bY  Raj
| Previous parts tN^a¯n C¶v en¶ `nwP¡mÀ¡v {btSyN b^nP\W `en¡p¶ H^p Nm`fm\v. bs£
tUkSs]t¸ms` Ssâ b¦mans] N*v AkÄ AkÄ¡nãs¸« bp^pgWpfm]n Ssâ fp¶n ss`wPnN
dÔ¯nt`Às¸«v hpOn¡p¶ NmjvI Nm\pN F¶Sv KoknSmen`mgfm]n sNm*p WX¡p¶ F¶m KoknS¯nÂ
H^n¡Ât¸m`pw ASnWpv Akh^w Nn«m¯ Npt¡mÄZv B{Pi§apÅ eÀ¯m¡³fmÀ¡m]n hfÀ¸n¡p¶p.
::………….:…………….:…………… sskNpt¶^w Hmcohn Wn¶pw C_§mWm]t¸mÄ […]

Continue reading

പ്രളയകാലം 5 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  5  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 5  bY  Raj | Previous parts tN^a¯n C¶v en¶ `nwP¡mÀ¡v {btSyN b^nP\W `en¡p¶ H^p Nm`fm\v. bs£ tUkSs]t¸ms` Ssâ b¦mans] N*v AkÄ AkÄ¡nãs¸« bp^pgWpfm]n Ssâ fp¶n ss`wPnN dÔ¯nt`Às¸«v hpOn¡p¶ NmjvI Nm\pN F¶Sv KoknSmen`mgfm]n sNm*p WX¡p¶ F¶m KoknS¯n H^n¡Ât¸m`pw ASnWpv Akh^w Nn«m¯ Npt¡mÄZv B{Pi§apÅ eÀ¯m¡³fmÀ¡m]n hfÀ¸n¡p¶p. ::………….:…………….:…………… sskNpt¶^w Hmcohn Wn¶pw C_§mWm]t¸mÄ […]

Continue reading