അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 7 [Pooja]

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 7 Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 7 bY Pooja
| Previous Parts     A¶v D¨Njnªv A½pkpw ^tfgpw bns¶ MmWpw Ak^psX Np«n BNmlpw
NqXn Nm_n Du«n]n N_¡w SpX§n . SXmN§apw ,f`Wn^Napw ,BßiSym fpW¼pw FÃmw N*v M§Ä
2 Unkh¯nWv tlgw AknsX Wn¶v fX§n , bSnkv tbms` htKgv NwdWn]nt`]v¡v tbm]n .. H^p
fmh¯nWv tlgw ^tfgnsâ […]

Continue reading

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 7 [Pooja]

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 7 Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 7 bY Pooja | Previous Parts     A¶v D¨Njnªv A½pkpw ^tfgpw bns¶ MmWpw Ak^psX Np«n BNmlpw NqXn Nm_n Du«n]n N_¡w SpX§n . SXmN§apw ,f`Wn^Napw ,BßiSym fpW¼pw FÃmw N*v M§Ä 2 Unkh¯nWv tlgw AknsX Wn¶v fX§n , bSnkv tbms` htKgv NwdWn]nt`]v¡v tbm]n .. H^p fmh¯nWv tlgw ^tfgnsâ […]

Continue reading