ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7  BALYATHILE ORMAKAL PART 7 BY ANOOP SS | Previous Part
fUy`i^n]n fWp Aksâ A¸¨n]psX (Aѳs_ htimU^n) Nm^y§Ä b_]pkm³ SpX§n. fWp:FXm AWp
WnW¡_n]mtfm, Fsâ AÑsâ Gäkpw Ca] sb§am\v ^f]psX A½. FWn¡pw NqXn Nnt«* khvSpkNNÄ
Aѳ Ak^psX N`ym\w WX¡mWm]n hz´w sb§Ä¡v FjpSnsNmXp¯p. bs£ Ct¸mÄ k`n] BÄ¡m^m\v.
A¸¨n]psX eÀ¯mkv Cu ^f]psX Aѳ H^p tim«`ns` tKm`n¡m^Wm]n^p¶p Cu AXp¯Nm`w […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7  BALYATHILE ORMAKAL PART 7 BY ANOOP SS | Previous Part fUy`i^n]n fWp Aksâ A¸¨n]psX (Aѳs_ htimU^n) Nm^y§Ä b_]pkm³ SpX§n. fWp:FXm AWp WnW¡_n]mtfm, Fsâ AÑsâ Gäkpw Ca] sb§am\v ^f]psX A½. FWn¡pw NqXn Nnt«* khvSpkNNÄ Aѳ Ak^psX N`ym\w WX¡mWm]n hz´w sb§Ä¡v FjpSnsNmXp¯p. bs£ Ct¸mÄ k`n] BÄ¡m^m\v. A¸¨n]psX eÀ¯mkv Cu ^f]psX Aѳ H^p tim«`ns` tKm`n¡m^Wm]n^p¶p Cu AXp¯Nm`w […]

Continue reading