ഓണക്കല്യാണം 2 [ആദിദേവ്] [Climax]

സുഹൃത്തുക്കളേ… ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു കേട്ടോ. തീരത്തും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കുറച്ച്
പേർസണൽ തിരക്കുകളിൽ പെട്ടതിനാലാണ് ഇത്രയും വൈകിയത്. അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട്
സോറി പറയുന്നു. എല്ലാവരും എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അവസാനം
പറഞ്ഞിരുന്ന തീയതി ഒക്ടോബർ 30 ആണ്. എന്തായാലും അതിന് മുന്നേ തന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ
വലിച്ചുനീട്ടുന്നില്ല… അപ്പോ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് വരൂ. സ്നേഹപൂർവം ആദിദേവ്   ◆
━━━━━━━━ ◆ ❃  ◆━━━━━━━━◆ ഓണക്കല്യാണം 2  Onakkallyanam Part 2      […]

Continue reading

ഓണക്കല്യാണം [ആദിദേവ്]

കമ്പിക്കുട്ടനിലെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. ഇതൊരു ഓണസമ്മാനമായി തരാൻ 
ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയ കഥയാണ്. പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അന്നത് സബ്മിട് ചെയ്യാൻ
സാധിച്ചില്ല. അതിനാദ്യമേ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു… പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ കഥ വായിക്കുക.
വായിച്ച് രണ്ടുവാക്ക് എന്റെ സന്തോഷത്തിനായി ഇവിടെ കുറിക്കുക. സ്നേഹത്തോടെ ആദിദേവ്
ഓണക്കല്യാണം Onakkalyanam | Author : Aadhidev       ഞാൻ രാജീവ്. രാജു
എന്നുവിളിക്കും. വയസ്സ് 28. വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ കുറുമ്പി […]

Continue reading