മിന്നു എന്റെ ക്ലാസ്ഡ്മേറ്റ് [Ab]

മിന്നു എന്റെ ക്ലാസ്ഡ്മേറ്റ് Minnu Ente Classmate | Author : AB   ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്.
ഇത്  ഒരു  ഫാന്റസി  അല്ല. എന്റെ  ജീവിതത്തിൽ  നടന്ന  കഥയാണ്. അത് കൊണ്ട്  കൂടിതൽ 
സാഹിത്യം ഒന്നും  ഇല്ല.എന്റെ  പേര്  പറയുന്നില്ല. ഈ കഥയിലെ  നായികയുടെ  പേര് 
മിന്നു. അവൾ  ചെറുപ്പം  മുതൽ  എന്റെ  ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്  ആണ്. അവളെ  കുറിച് പറഞ്ഞാൽ 
അവൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട്കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരി ആയ
പെൺകുട്ടിയാണ്. നല്ല  വെളുത്ത […]

Continue reading

മിന്നു എന്റെ ക്ലാസ്ഡ്മേറ്റ് [Ab]

മിന്നു എന്റെ ക്ലാസ്ഡ്മേറ്റ് Minnu Ente Classmate | Author : AB   ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത്  ഒരു  ഫാന്റസി  അല്ല. എന്റെ  ജീവിതത്തിൽ  നടന്ന  കഥയാണ്. അത് കൊണ്ട്  കൂടിതൽ  സാഹിത്യം ഒന്നും  ഇല്ല.എന്റെ  പേര്  പറയുന്നില്ല. ഈ കഥയിലെ  നായികയുടെ  പേര്  മിന്നു. അവൾ  ചെറുപ്പം  മുതൽ  എന്റെ  ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്  ആണ്. അവളെ  കുറിച് പറഞ്ഞാൽ  അവൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട്കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരി ആയ പെൺകുട്ടിയാണ്. നല്ല  വെളുത്ത […]

Continue reading

അനിയത്തിയെ കളിച്ച രാത്രി [Ab]

അനിയത്തിയെ കളിച്ച രാത്രി Aniyathiye Kalichz Rathri | Author : Ab   ഹലോ
ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഇവിടെ  എഴുതുന്നത്. ഇതെന്റെ  ലൈഫിൽ  ഈ ഇടെ  നടന്ന
സംഭവം ആണ്. കൂടുതൽ സാഹിത്യം  ഒന്നുമില്ല. ബട്ട്‌ എന്റെ  അനിയത്തിയെ ഞാൻ
കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക് 
ഇഷ്ടമാകും.18വയസുള്ളഅവളെഞാൻമതിവരുവോളംkalichaകഥയാണ്.റീക്storyആയത്കൊണ്ട്കളിഅവസാനംആണ്.ഞാൻ 
അവളെ കളിച്ചിട്ട് 3 ദിവസം  ആയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാണ്  ഈ കഥ  എഴുതുന്നത്. അവളെ കുറിച്
പറഞ്ഞാൽ  അവളുടെ പേര് ജൂലിയ. വെളുത്താണ് എബോവ് ആവറേജ്  ബ്യൂട്ടി. ഇപ്പോ […]

Continue reading

അനിയത്തിയെ കളിച്ച രാത്രി [Ab]

അനിയത്തിയെ കളിച്ച രാത്രി Aniyathiye Kalichz Rathri | Author : Ab   ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഇവിടെ  എഴുതുന്നത്. ഇതെന്റെ  ലൈഫിൽ  ഈ ഇടെ  നടന്ന സംഭവം ആണ്. കൂടുതൽ സാഹിത്യം  ഒന്നുമില്ല. ബട്ട്‌ എന്റെ  അനിയത്തിയെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്  ഇഷ്ടമാകും.18വയസുള്ളഅവളെഞാൻമതിവരുവോളംkalichaകഥയാണ്.റീക്storyആയത്കൊണ്ട്കളിഅവസാനംആണ്.ഞാൻ  അവളെ കളിച്ചിട്ട് 3 ദിവസം  ആയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാണ്  ഈ കഥ  എഴുതുന്നത്. അവളെ കുറിച് പറഞ്ഞാൽ  അവളുടെ പേര് ജൂലിയ. വെളുത്താണ് എബോവ് ആവറേജ്  ബ്യൂട്ടി. ഇപ്പോ […]

Continue reading