ഫരീഹയുടെ ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട്‌സ് [ABD]

ഫരീഹയുടെ ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട്‌സ് Harihayude Online Friend | Author : ABD   എന്റെ പേര് ഫരീഹ. ഫരീ എന്ന് വിളിക്കും. 24 വയസ്സ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 3വർഷം ആകുന്നു . ഞാനും റമീസ്ക്കായും (എന്റെ ഭർത്താവ് ) തമ്മിൽ 5 വയസ്സിന്റെ വിത്യാസം ഉണ്ട്. അതായത് പുള്ളിക്കാരന് ഇപ്പൊ 29 വയസ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു മകൻ ഉണ്ട്.റമീസ്ക്കന്റെ വീട്ടിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്.   അവിടെ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ […]

Continue reading