ദിവ്യ പ്രണയം [Eros]

ദിവ്യ പ്രണയം Divya Pranayam | Author : Eros ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ്….. ഞാൻ  ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് ആദ്യമായിട് ആണ്… ഒരുപാട് തെറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കുക…. അഭിപ്രായങ്ങൾ  അറിയിക്കുക …   ചുറ്റും  ഉള്ളവരുടെ  ശബ്ദം    എന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ   ആണ്  ചിന്തയിൽ  നിന്ന് വെളിയിൽ  വന്നത് … ഇന്ന്   എന്റെ കല്യാണം  ആയ്യിരുന്നു …. ഞാൻ   തിരഞ്ഞു നോക്കി  അവിടെ  അമ്മയും   അച്ഛനും  മാമനും  കലി തുളി നീക്കുകയാണ് . കല്യാണമണ്ഡമ്പത്തിൽ ഇരിക്കുക  ആണ് […]

Continue reading