ഇന്ദുജ (എല്ലാം യാദൃശ്ചികം -2) [Adheesh]

എല്ലാം യാദൃശ്ചികം 2 ELLAM YADRICHIKAM 2 AUTHOR:ADHEESH | PREVIOUS PART അന്നത്തെ
സംഭവത്തിനുശേഷം അമ്മയും ഞാനും ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉടലെടുത്തു. വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ
പഴയതുപോലെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ അശ്ളീല ചുവ കലർന്നു, എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ
അടുത്തുപോലും ഞാൻ ഇത്ര തെറിപറയാറില്ല, എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് അമ്മ ആയിരുന്നു,
അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രെയും തെറി അറിയാമെന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, എങ്കിലും എന്റെ
മനസ്സിൽ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വന്തം അമ്മ ഒരു വെടി ആയതിലല്ല പകരം […]

Continue reading

ഇന്ദുജ (എല്ലാം യാദൃശ്ചികം -2) [Adheesh]

എല്ലാം യാദൃശ്ചികം 2 ELLAM YADRICHIKAM 2 AUTHOR:ADHEESH | PREVIOUS PART അന്നത്തെ സംഭവത്തിനുശേഷം അമ്മയും ഞാനും ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉടലെടുത്തു. വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ പഴയതുപോലെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ അശ്ളീല ചുവ കലർന്നു, എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തുപോലും ഞാൻ ഇത്ര തെറിപറയാറില്ല, എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് അമ്മ ആയിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രെയും തെറി അറിയാമെന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വന്തം അമ്മ ഒരു വെടി ആയതിലല്ല പകരം […]

Continue reading

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Part 3

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ 3 Ramyayude Rahasya Bandhangal 3 bY
[email protected]   രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുനേറ്റു, രമ്യ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി അപ്പോഴാണ്
ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ
എനിക്കവളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇനിഅതുപോലത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്നു
വരില്ല അതുകൊണ്ടു അവളെ എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ജോലിക്കു വിടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തി
വിളിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇനി മുഴുവനും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.kambikuttan.net അന്ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ രമ്യയ്ക്ക് ഹൈക്കിൽ […]

Continue reading

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Part 3

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ 3 Ramyayude Rahasya Bandhangal 3 bY [email protected]   രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുനേറ്റു, രമ്യ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കവളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇനിഅതുപോലത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല അതുകൊണ്ടു അവളെ എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ജോലിക്കു വിടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തി വിളിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇനി മുഴുവനും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.kambikuttan.net അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ രമ്യയ്ക്ക് ഹൈക്കിൽ […]

Continue reading

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Part 2

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ 2 Ramyayude Rahasya Bandhangal bY
[email protected] ജിയോ സിം എടുത്തു. കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു സിം റേഞ്ച്
വന്നു, ആ നാളുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഒരു ഷെർലക് ഹോംസ് ആയി. രമ്യ ആരോടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യും,
എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കും എന്നെല്ലാം ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവൾ അഞ്ചു പേരോട് കമ്പി
ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ അവളുടെ കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്ന ജിബിൻ, വൈശാഖ്, ബിബിൻ, അമൽ,
പിന്നെ ഒരു അക്ഷയ്. ഇതിൽ ജിബിൻ അവൾക്ക് […]

Continue reading

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Part 2

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ 2 Ramyayude Rahasya Bandhangal bY [email protected] ജിയോ സിം എടുത്തു. കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു സിം റേഞ്ച് വന്നു, ആ നാളുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഒരു ഷെർലക് ഹോംസ് ആയി. രമ്യ ആരോടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കും എന്നെല്ലാം ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവൾ അഞ്ചു പേരോട് കമ്പി ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ അവളുടെ കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്ന ജിബിൻ, വൈശാഖ്, ബിബിൻ, അമൽ, പിന്നെ ഒരു അക്ഷയ്. ഇതിൽ ജിബിൻ അവൾക്ക് […]

Continue reading