കവിയെ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടി [Adithi]

കവിയെ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടി Kaviye Premicha Penkutty | Author : Adithi ശിവദ
ഹരിയുടെ ഭാര്യ ആണ്.ഹരി ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ ആണ്.വിവാഹം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തോളം
ആയി,കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. ശിവദ ബി എഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും ജോളിൽ ഒന്നും
ചെയ്യുന്നില്ല ,ഹരിക്കു മൂന്നു വര്ഷം കൂടുമ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട്
അതൊക്കെ അവള്ക് വലിയ ബിദ്ധിമുട്ടു ആണ്. ഹരി ആൾ ഒരു മുരടൻ ആണ് , അവളെക്കാൾ ഒരു ഏഴു
വയസിനു മൂത്ത […]

Continue reading

കവിയെ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടി [Adithi]

കവിയെ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടി Kaviye Premicha Penkutty | Author : Adithi ശിവദ ഹരിയുടെ ഭാര്യ ആണ്.ഹരി ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ ആണ്.വിവാഹം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തോളം ആയി,കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. ശിവദ ബി എഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും ജോളിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ,ഹരിക്കു മൂന്നു വര്ഷം കൂടുമ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ അവള്ക് വലിയ ബിദ്ധിമുട്ടു ആണ്. ഹരി ആൾ ഒരു മുരടൻ ആണ് , അവളെക്കാൾ ഒരു ഏഴു വയസിനു മൂത്ത […]

Continue reading