പ്രേമ മന്ദാരം സീസൺ 2 Part 2 [കാലം സാക്ഷി]

പ്രേമ മന്ദാരം സീസൺ 2 Part 2 Prema Mandaram Season 2 Part 2 | Author : Kalam Sakshi [ Previous Parts ]   ഒരുപാട് വൈകിയെന്നറിയാം എങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ വീണ്ടുമെത്തി. ഒരുപാട് നന്ദി…! അപ്പോൾ തുടങ്ങാം.   പ്രേമ മന്ദാരം തുടരുന്നു….! ” ഡാ… സാമേ… എഴുന്നേറ്റെ… ” ഐഷു എന്നെ കുലുക്കി വിളിച്ചു. “മ്മ്…” ഒരു നീണ്ട മൂളൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി. “ടാ… സമയമായി […]

Continue reading

പ്രേമ മന്ദാരം സീസൺ 2 Part 1[കാലം സാക്ഷി]

പ്രേമ മന്ദാരം 1 സീസൺ 2 Prema Mandaram Season 2 | Author : KalamSakshi [ Season
1 ]   ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ലൈക്ക് കുറഞ്ഞതിലുള്ള എന്റെ
വിഷമ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പണി നിർത്തുന്നതാണ് എനിക്ക്
നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കൊണ്ട് അടുത്ത പാർട്ട്‌ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ
ലൈക്ക് അടിക്കുക കമന്റ്‌ ഇടുക. ഒരു 750 ലൈക്കെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തിന് കിട്ടാതെ അടുത്ത
പാർട്ട് […]

Continue reading

പ്രേമ മന്ദാരം സീസൺ 2 Part 1[കാലം സാക്ഷി]

പ്രേമ മന്ദാരം 1 സീസൺ 2 Prema Mandaram Season 2 | Author : KalamSakshi [ Season 1 ]   ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ലൈക്ക് കുറഞ്ഞതിലുള്ള എന്റെ വിഷമ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പണി നിർത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കൊണ്ട് അടുത്ത പാർട്ട്‌ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക കമന്റ്‌ ഇടുക. ഒരു 750 ലൈക്കെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തിന് കിട്ടാതെ അടുത്ത പാർട്ട് […]

Continue reading

പ്രേമ മന്ദാരം 3 [കാലം സാക്ഷി] [Conclusion]

പ്രേമ മന്ദാരം 3 Prema Mandaram Part 3 | Author : KalamSakshi [ Previous Part ]  
    ഇത് ഇത്ര നേരത്തെ തരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, നിങ്ങളുടെ ഓരോ
കമ്മെന്റുമാണ് എന്നെ ഇതിന് പ്രാപ്തനാക്കിയത്. നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹം എന്നും മായാതെ
മനസ്സിലുണ്ടാകും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ വരികൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിന്റെ
ക്ലൈമാക്സ്‌ എഴുതിയ ഫീലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട്
ജീവിതത്തിൽ […]

Continue reading

പ്രേമ മന്ദാരം 3 [കാലം സാക്ഷി] [Conclusion]

പ്രേമ മന്ദാരം 3 Prema Mandaram Part 3 | Author : KalamSakshi [ Previous Part ]       ഇത് ഇത്ര നേരത്തെ തരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമ്മെന്റുമാണ് എന്നെ ഇതിന് പ്രാപ്തനാക്കിയത്. നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹം എന്നും മായാതെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ വരികൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ്‌ എഴുതിയ ഫീലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൽ […]

Continue reading