പ്രണയകാവ്യം [Aj]

പ്രണയകാവ്യം Pranayakaavyam | Author : AJ   ഡാ…   ആ  മറ്റേ പെണ്ണ്   തലകറങ്ങി  വീണുന്നു . ഏത്  മറ്റേപ്പെണ്ണ്.. 🤔 നീ… എന്താ  മൈരേ  പറയണേ   ആര്  തലകറങ്ങിവിണുന്നു…? ഡാ… നമ്മുടെ  ക്ലാസ്സിലെ   ആ  കാവ്യ 😳😳😳😳 എന്താമൈരേ   പറയണേ…? എവിടെ….? ഡാ… ക്ലാസ്സിൽത്താനെ. പിന്നെ   ഒരു   ഒട്ടമയിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ  എത്തിയപ്പോൾ  ഒരു   ആൾകൂട്ടം    ഓരോരുത്തരെയായി  ഉന്ധിമാറ്റി    ഉള്ളിൽ  എത്തിയപ്പോൾ   അവൾ  ബഞ്ചിൽ  കിടക്കുന്നു . ഞാൻ  അവരോടായി  പറഞ്ഞു   എന്താ  […]

Continue reading