ആതിര [Aji]

ആതിര Aathira | Author : Aji   ഹൈ, നീയെന്താടാ ടൂർ ആയിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണേ?.
ചോദ്യം കേട്ട ഞൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി. ആതിര.. എന്റെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങടെ
ടൂറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആണ്.ഞാൻ അജേഷ്.. കൊച്ചിയിലെ ഒരു കോളേജിൽ എംബിഎ
ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങടെ ഫൈനൽ ഇയർ ടൂർ ആണ്.. എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്ന
പാട്ടിനൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്ത് തകർക്കുന്നു.. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്നു വിശ്രമിക്കാൻ സീറ്റിൽ
വന്നിരുന്നതാ. രാത്രിയുടെ നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ […]

Continue reading

ആതിര [Aji]

ആതിര Aathira | Author : Aji   ഹൈ, നീയെന്താടാ ടൂർ ആയിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണേ?. ചോദ്യം കേട്ട ഞൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി. ആതിര.. എന്റെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങടെ ടൂറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആണ്.ഞാൻ അജേഷ്.. കൊച്ചിയിലെ ഒരു കോളേജിൽ എംബിഎ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങടെ ഫൈനൽ ഇയർ ടൂർ ആണ്.. എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്ന പാട്ടിനൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്ത് തകർക്കുന്നു.. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്നു വിശ്രമിക്കാൻ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നതാ. രാത്രിയുടെ നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ […]

Continue reading

മുക്കോൺ തുരുത്തിലെ തടാകം [അജി]

മുക്കോൺ തുരുത്തിലെ തടാകം Mukkon Thuruthile Thadaakam | Author : Aji   നന്നേ
ചെറുപ്പത്തിലേ സർക്കാർ സെർവിസിൽ കേറിയ വിശ്വനാഥൻ ട്രെഷറി ഓഫിസർ ആയാണ് തൊടുപുഴയിൽ
വരുന്നത്…… കൊള്ളാവുന്ന ജോലി ഒക്കെ ആയി…. ഇനി.. പെണ്ണ് കെട്ടി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ
പ്രവേശിച്ചു കൂടെ എന്ന് വീട്ടുകാർ നിര്ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്…. “27ഒന്നും പുരുഷന്മാരെ
സംബന്ധിച്ചു ഒരു കല്യാണ പ്രായമല്ല…. 30വയസ് എങ്കിലും ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു പക്വത ഒക്കെ
വരു… ” എന്നാണ് വിശ്വനാഥന്റെ പക്ഷം… എന്നാൽ വാസ്തവം […]

Continue reading

മുക്കോൺ തുരുത്തിലെ തടാകം [അജി]

മുക്കോൺ തുരുത്തിലെ തടാകം Mukkon Thuruthile Thadaakam | Author : Aji   നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലേ സർക്കാർ സെർവിസിൽ കേറിയ വിശ്വനാഥൻ ട്രെഷറി ഓഫിസർ ആയാണ് തൊടുപുഴയിൽ വരുന്നത്…… കൊള്ളാവുന്ന ജോലി ഒക്കെ ആയി…. ഇനി.. പെണ്ണ് കെട്ടി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൂടെ എന്ന് വീട്ടുകാർ നിര്ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്…. “27ഒന്നും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു കല്യാണ പ്രായമല്ല…. 30വയസ് എങ്കിലും ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു പക്വത ഒക്കെ വരു… ” എന്നാണ് വിശ്വനാഥന്റെ പക്ഷം… എന്നാൽ വാസ്തവം […]

Continue reading

നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് [ajms]

നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് night shift author-ajms sfmssd tcm¬ fpj§p¶Sv tN«m\v– hpWµ D\À
¶Sv .HmXns¨¶t¸mtj]v¡pw N«m]nt¸m]n’ Wmlw ‘ AkÄ fp_pfp_p¯p. fVp^hzbvW§Ä
N*p_§pt¼mjm\v– Hmt^mt^m knanNÄ . hzbvWw fp_nªnX¯p Wn¶v HmÀ s¯Xp¡m³ {lfn¡pt¼mÄ
hf]w ASn{Nfn¨Sm]n N*p. ssWäv gncväv B]m`pÅ Npj¸fnSm\v–. F{S D_§n]m`pw
fSn]mknÃ.WP^¯ns` {bfpO NmÄ shâ_n`m\v– AkÄ tKm`n sI¿p¶Sv.h¼¶fm] shuµ^ykpw Nmfw
KWn¸n¡p¶ lÐkpw Aksa Hmcohns` {bn]¦^n]m¡n¯oÀ ¯p. {btSyN b^nP\W […]

Continue reading

നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് [ajms]

നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് night shift author-ajms sfmssd tcm¬ fpj§p¶Sv tN«m\v– hpWµ D\À ¶Sv .HmXns¨¶t¸mtj]v¡pw N«m]nt¸m]n’ Wmlw ‘ AkÄ fp_pfp_p¯p. fVp^hzbvW§Ä N*p_§pt¼mjm\v– Hmt^mt^m knanNÄ . hzbvWw fp_nªnX¯p Wn¶v HmÀ s¯Xp¡m³ {lfn¡pt¼mÄ hf]w ASn{Nfn¨Sm]n N*p. ssWäv gncväv B]m`pÅ Npj¸fnSm\v–. F{S D_§n]m`pw fSn]mknÃ.WP^¯ns` {bfpO NmÄ shâ_n`m\v– AkÄ tKm`n sI¿p¶Sv.h¼¶fm] shuµ^ykpw Nmfw KWn¸n¡p¶ lÐkpw Aksa Hmcohns` {bn]¦^n]m¡n¯oÀ ¯p. {btSyN b^nP\W […]

Continue reading