ഓ൪മ്മചെപ്പ് 3 [Akhil akrooz]

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 3 Orma Cheppu Part 3 Author :  Akhil Akrooz Previous Parts | Part 1 | Part 2 | .As¸m SpX§ «….S¡pXp sNmXp¯ fnYm]n]pfm]n AkÄ ko«nt`¡v WX¶p S¡pXp bns¶ Nan¡mWpw tbm]n . Cu ^mK³ sf¼_ntWmXv F¶v b_ªSm Cu kjn H¶v XmÀ sI¿m³ fj sb]vSm Cu kjn BsN sIan bnan B\v WX¡m³ tbm`pw bäp¶nÃ. ASpw b_ªv AkÄ tPäv […]

Continue reading

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 2 [Akhil akrooz]

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 2 Orma Cheppu Part 2 Author :  Akhil Akrooz Previous Parts | Part 1
|      സ്വല്പം നേരം വൈകി. അപ്പൊ തുടങ്ങ ട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസിലേക്ക് കയറി
ഇരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയ കാരണം നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വിധം പേരെ
പരിചയപെട്ടു.  ഹായ് ഞാൻ രാഗി ഹായ് ഞാൻ സുമ ഇത് നജീസ അത് നിധിക . അങ്ങനെ  പുതിയ
ഫ്രണ്ട്സിനെയും കിട്ടി. […]

Continue reading

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 2 [Akhil akrooz]

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 2 Orma Cheppu Part 2 Author :  Akhil Akrooz Previous Parts | Part 1 |      സ്വല്പം നേരം വൈകി. അപ്പൊ തുടങ്ങ ട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയ കാരണം നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വിധം പേരെ പരിചയപെട്ടു.  ഹായ് ഞാൻ രാഗി ഹായ് ഞാൻ സുമ ഇത് നജീസ അത് നിധിക . അങ്ങനെ  പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കിട്ടി. […]

Continue reading

ഓ൪മ്മചെപ്പ്

ഓ൪മ്മചെപ്പ് Orma Cheppu Author :  Akhil Akrooz   അപ്പോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാ ട്ടാ
…. കൌസല്യ സുപ്രജ രാമ പൂര്വ്വാ സന്ധ്യാ പ്രവര്തതേ ഉത്തിഷ്ട്ട കമലാകാന്താ ത്രിലൌക്യo
മംഗളം കുരു..രാവിലെ തന്നെ റേഡിയോയില് നിന്നുള്ള സുപ്രബാദo കേട്ടാണ് സുമ കണ്ണു
തുറന്നത്.അടുക്കളയില് നിന്ന് പാത്രം കഴുകുന്ന ഒചപാടുകള് കേക്കുന്നുടായിരുന്നു.ഈ
പെണ്ണിന് നേരം എത്ര ആയിന്നു വല്ല വിജാരo ഉണ്ടോ.സുമേ ഒന്ന് എഴുന്നെറ്റെടി.ഈശ്വരാ
അമ്മ ഇന്ന് ദേഷ്യതീലാണോ.ടി സുമേ എത്ര നേരം ആയേടി ഞാ൯ വിളിക്കുന്നു.ഒന്നു […]

Continue reading

ഓ൪മ്മചെപ്പ്

ഓ൪മ്മചെപ്പ് Orma Cheppu Author :  Akhil Akrooz   അപ്പോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാ ട്ടാ …. കൌസല്യ സുപ്രജ രാമ പൂര്വ്വാ സന്ധ്യാ പ്രവര്തതേ ഉത്തിഷ്ട്ട കമലാകാന്താ ത്രിലൌക്യo മംഗളം കുരു..രാവിലെ തന്നെ റേഡിയോയില് നിന്നുള്ള സുപ്രബാദo കേട്ടാണ് സുമ കണ്ണു തുറന്നത്.അടുക്കളയില് നിന്ന് പാത്രം കഴുകുന്ന ഒചപാടുകള് കേക്കുന്നുടായിരുന്നു.ഈ പെണ്ണിന് നേരം എത്ര ആയിന്നു വല്ല വിജാരo ഉണ്ടോ.സുമേ ഒന്ന് എഴുന്നെറ്റെടി.ഈശ്വരാ അമ്മ ഇന്ന് ദേഷ്യതീലാണോ.ടി സുമേ എത്ര നേരം ആയേടി ഞാ൯ വിളിക്കുന്നു.ഒന്നു […]

Continue reading