ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും [Alex]

ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും Njanum Ettante Bharyayum | Author : Alex   ആദ്യം ഞാൻ
എന്നെ പരിചയപെടുത്താം, എന്റെ പേര് സക്കീർ. എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ കാമുകി ഒന്നും ഇല്ല
അത് കൊണ്ട് തന്നെ വാണമടി ആയിരുന്നു ആകെ ആശ്വാസം. എങ്ങനേലും ഒരു കളി കിട്ടണം എന്ന
ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളാർന്നു എപ്പോഴും.   പൊതുവെ എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആൺകുട്ടികൾ
അങ്ങനെ തന്നെ ആവും. എനിക്ക് പെൺകുട്ടിട്കളോട് മുഖത്തു നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര
[…]

Continue reading

ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും [Alex]

ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും Njanum Ettante Bharyayum | Author : Alex   ആദ്യം ഞാൻ എന്നെ പരിചയപെടുത്താം, എന്റെ പേര് സക്കീർ. എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ കാമുകി ഒന്നും ഇല്ല അത് കൊണ്ട് തന്നെ വാണമടി ആയിരുന്നു ആകെ ആശ്വാസം. എങ്ങനേലും ഒരു കളി കിട്ടണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളാർന്നു എപ്പോഴും.   പൊതുവെ എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആവും. എനിക്ക് പെൺകുട്ടിട്കളോട് മുഖത്തു നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര […]

Continue reading

വായിലടി [Alex]

വായിലടി Vayiladi | Author : Alex   ഞാൻ Alex …. 22 വയസ്സ്, കോട്ടയംകാരൻ,
വീട്ടുകാരുടെ ഓമനപ്പുത്രൻ… വീട്ടില് ഞാനും പപ്പയും മമ്മിയും മാത്രം… പപ്പ അറു
പിശുക്കൻ.. വീട്ടിലിഷ്ടം പോലെ പൂത്ത കാശുള്ളത് കൊണ്ട്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് തകർത്ത്
നടക്കുന്നു.. ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനി. വെള്ളവടി ,,,വെടി പഴിപാടും ഉണ്ട് ഇടക്കിടക്ക്..
എന്നെപ്പറ്റി പറയാം … വെള്ത്ത് നല്ല ഉയരം… മമ്മിയും പപ്പയും സുന്ദരനും സുന്ദരിയും
ആയതിനാൽ ഞാനും നല്ല സുന്ദരനാണ്… 18 […]

Continue reading

വായിലടി [Alex]

വായിലടി Vayiladi | Author : Alex   ഞാൻ Alex …. 22 വയസ്സ്, കോട്ടയംകാരൻ, വീട്ടുകാരുടെ ഓമനപ്പുത്രൻ… വീട്ടില് ഞാനും പപ്പയും മമ്മിയും മാത്രം… പപ്പ അറു പിശുക്കൻ.. വീട്ടിലിഷ്ടം പോലെ പൂത്ത കാശുള്ളത് കൊണ്ട്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് തകർത്ത് നടക്കുന്നു.. ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനി. വെള്ളവടി ,,,വെടി പഴിപാടും ഉണ്ട് ഇടക്കിടക്ക്.. എന്നെപ്പറ്റി പറയാം … വെള്ത്ത് നല്ല ഉയരം… മമ്മിയും പപ്പയും സുന്ദരനും സുന്ദരിയും ആയതിനാൽ ഞാനും നല്ല സുന്ദരനാണ്… 18 […]

Continue reading