കന്യാകൂതി ഭാഗം 2

കന്യാകൂതി ഭാഗം 2 Kanyakoothi kambikatha part 2 bY American amayi | Previous Part
  ഗ്ലാസ്‌ കാലിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ പെഗ്ഗ് വിസ്കിയും ഒഴിച്ച് ഐസ് ഇട്ടുവച്ചശേഷം
ശ്രികുമാര്‍ എഴുന്നേറ്റു ധന്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിനക്കിപ്പോള്‍ എത്ര
വയസ്സായെടി … ഇരു ഇരു… ഇരുപത്തിയാറ് അവള്‍ വിക്കി… എത്രവര്‍ഷമായെടി കല്ല്യാണം
കഴിഞ്ഞിട്ട് ? ആറ്… ഉം… സത്യം പറഞ്ഞോ ഇന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പയ്യനുമായി നീ
മുന്‍പ് സെക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ? അയ്യോ ഇല്ല സാര്‍ […]

Continue reading

കന്യാകൂതി ഭാഗം 2

കന്യാകൂതി ഭാഗം 2 Kanyakoothi kambikatha part 2 bY American amayi | Previous Part   ഗ്ലാസ്‌ കാലിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ പെഗ്ഗ് വിസ്കിയും ഒഴിച്ച് ഐസ് ഇട്ടുവച്ചശേഷം ശ്രികുമാര്‍ എഴുന്നേറ്റു ധന്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിനക്കിപ്പോള്‍ എത്ര വയസ്സായെടി … ഇരു ഇരു… ഇരുപത്തിയാറ് അവള്‍ വിക്കി… എത്രവര്‍ഷമായെടി കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ? ആറ്… ഉം… സത്യം പറഞ്ഞോ ഇന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പയ്യനുമായി നീ മുന്‍പ് സെക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ? അയ്യോ ഇല്ല സാര്‍ […]

Continue reading

കന്യാകൂതി ഭാഗം 2

കന്യാകൂതി ഭാഗം 2 Kanyakoothi kambikatha part 2 bY American amayi | Previous Part   ഗ്ലാസ്‌ കാലിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ പെഗ്ഗ് വിസ്കിയും ഒഴിച്ച് ഐസ് ഇട്ടുവച്ചശേഷം ശ്രികുമാര്‍ എഴുന്നേറ്റു ധന്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിനക്കിപ്പോള്‍ എത്ര വയസ്സായെടി … ഇരു ഇരു… ഇരുപത്തിയാറ് അവള്‍ വിക്കി… എത്രവര്‍ഷമായെടി കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ? ആറ്… ഉം… സത്യം പറഞ്ഞോ ഇന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പയ്യനുമായി നീ മുന്‍പ് സെക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ? അയ്യോ ഇല്ല സാര്‍ […]

Continue reading