ട്രെയിൻ യാത്ര [Bob Marley]

ട്രെയിൻ യാത്ര Train Yaathra | Author : Bob Marley   ഈ സൈറ്റിൽ വന്ന വേറൊരു കഥ
വായിച്ചപ്പോ തോന്നിയ ഒരു തീം ആണ് ആ കഥ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത എഴുതിയത് ആണ് എന്റെ
അനുഭവം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് തിരി൧൫ ച്ചു
നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അഞ്ചു വയസ്സു ഉള്ളപ്പോൾ ഡൽഹി പല്ലിലെ അച്ഛന്റെ കേറീഓഫില്
പോയതാണ് പ്ല്സ്ടു ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇനി ഉള്ള പടുത്തം നാട്ടിൽ […]

Continue reading

ട്രെയിൻ യാത്ര [Bob Marley]

ട്രെയിൻ യാത്ര Train Yaathra | Author : Bob Marley   ഈ സൈറ്റിൽ വന്ന വേറൊരു കഥ വായിച്ചപ്പോ തോന്നിയ ഒരു തീം ആണ് ആ കഥ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത എഴുതിയത് ആണ് എന്റെ അനുഭവം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് തിരി൧൫ ച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അഞ്ചു വയസ്സു ഉള്ളപ്പോൾ ഡൽഹി പല്ലിലെ അച്ഛന്റെ കേറീഓഫില് പോയതാണ് പ്ല്സ്ടു ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇനി ഉള്ള പടുത്തം നാട്ടിൽ […]

Continue reading