കല്യാണരാത്രി [Raj King]

കല്യാണരാത്രി Kallyanaraathri | Author : Raj King   എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി
ദേവ്..ലെച്ചു എന്നു വിളിക്കും  .വയസ്സ് 23.ഒരു പാവം നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി പെണ്ണ്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടവണ്ണയിൽ ഒരു സാധാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജനനം.എൻ്റെ
കുടുംബത്തിൽ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ എന്റെ താഴെ രണ്ടു
അനിയത്തിമാരും.കുടുംബത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾകൊണ്ടും മൂത്ത പെൺകുട്ടി ആയതിനാലും 20 ആം 
വയസ്സിൽ എന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു .മാനസികമായി ഒരു കല്യാണത്തിന്
ഒരിക്കലും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല..എന്നാലും […]

Continue reading

കല്യാണരാത്രി [Raj King]

കല്യാണരാത്രി Kallyanaraathri | Author : Raj King   എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി ദേവ്..ലെച്ചു എന്നു വിളിക്കും  .വയസ്സ് 23.ഒരു പാവം നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി പെണ്ണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടവണ്ണയിൽ ഒരു സാധാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജനനം.എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ എന്റെ താഴെ രണ്ടു അനിയത്തിമാരും.കുടുംബത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾകൊണ്ടും മൂത്ത പെൺകുട്ടി ആയതിനാലും 20 ആം  വയസ്സിൽ എന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു .മാനസികമായി ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല..എന്നാലും […]

Continue reading