അമ്മുവിന്‍റെ കൌമാരം

അമ്മുവിന്‍റെ കൌമാരം ammuvinte kaumaaram kambikatha bY:[email protected]
അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി.  എനിക്ക് ട്യൂഷന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്
കൊണ്ട് വീട്ടില്‍ തന്നെ ആക്കി.  ഞാന്‍ അമ്മു.  പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍
പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് വീട്ടില്‍ ആക്കിയിട്ടു പോയതെങ്കിലും പഠിത്തം ഒന്നും
നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു.  കമ്പി സീഡി കാണലായിരുന്നു വിനോദം.  ഞാന്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ
കൂടെ അധികം പുറത്ത് പോകാറില്ല.  കമ്പി സീ ഡി വീട്ടില്‍ നിന്നും തന്നെ കിട്ടും. 
അച്ഛനും അമ്മയും സ്ഥിരമായി കാണും.  അത് ഞാന്‍ ഒളിച്ചു […]

Continue reading

അമ്മുവിന്‍റെ കൌമാരം

അമ്മുവിന്‍റെ കൌമാരം ammuvinte kaumaaram kambikatha bY:[email protected] അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി.  എനിക്ക് ട്യൂഷന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടില്‍ തന്നെ ആക്കി.  ഞാന്‍ അമ്മു.  പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് വീട്ടില്‍ ആക്കിയിട്ടു പോയതെങ്കിലും പഠിത്തം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു.  കമ്പി സീഡി കാണലായിരുന്നു വിനോദം.  ഞാന്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ അധികം പുറത്ത് പോകാറില്ല.  കമ്പി സീ ഡി വീട്ടില്‍ നിന്നും തന്നെ കിട്ടും.  അച്ഛനും അമ്മയും സ്ഥിരമായി കാണും.  അത് ഞാന്‍ ഒളിച്ചു […]

Continue reading