പമ്മനും നീലുവും (Trip’N Fuck) കമ്പി വെബ് സീരീസ് 4 [Pamman Junior]

പമ്മനും നീലുവും [Trip’N Fuck] കമ്പി വെബ് സീരീസ് 4 Pammanum Neluvum Trip’N Fuck
Kambi Web Series Part 4 Author : Pamman Junior നീലുവിന്റെ തറവാട്ടിലെ ആദ്യരാത്രി.
ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെത്തി ജീപ്പും എടുത്താണ് ഞങ്ങള്‍ നീലുവിന്റെ ഹരിപ്പാടുള്ള
തറവാട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ൃതറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരും വഴി ഉച്ചഭക്ഷണവും
കഴിച്ചിരുന്നു. തറവാടെത്തിയപ്പോള്‍ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയായി. കുറേ നാളായി ആള്‍
താമസം ഇല്ലാതെ കിടന്നതിനാല്‍ തറവാട് മുറ്റത്ത് നിറയെ കരിയിലയും […]

Continue reading

പമ്മനും നീലുവും (Trip’N Fuck) കമ്പി വെബ് സീരീസ് 4 [Pamman Junior]

പമ്മനും നീലുവും [Trip’N Fuck] കമ്പി വെബ് സീരീസ് 4 Pammanum Neluvum Trip’N Fuck Kambi Web Series Part 4 Author : Pamman Junior നീലുവിന്റെ തറവാട്ടിലെ ആദ്യരാത്രി. ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെത്തി ജീപ്പും എടുത്താണ് ഞങ്ങള്‍ നീലുവിന്റെ ഹരിപ്പാടുള്ള തറവാട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ൃതറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരും വഴി ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിച്ചിരുന്നു. തറവാടെത്തിയപ്പോള്‍ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയായി. കുറേ നാളായി ആള്‍ താമസം ഇല്ലാതെ കിടന്നതിനാല്‍ തറവാട് മുറ്റത്ത് നിറയെ കരിയിലയും […]

Continue reading

പമ്മനും നീലുവും (Trip’N Fuck) കമ്പി വെബ് സീരീസ് 3 [Pamman Junior]

പമ്മനും നീലുവും [Trip’N Fuck] കമ്പി വെബ് സീരീസ് 3 Pammanum Neluvum Trip’N Fuck
Kambi Web Series Part 3 | Author : Pamman Junior     നീലുവിന്റെ തറവാട്ടിലെ
ആദ്യരാത്രി. ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെത്തി ജീപ്പും എടുത്താണ് ഞങ്ങള്‍ നീലുവിന്റെ
ഹരിപ്പാടുള്ള തറവാട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍
ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഹോട്ടല്‍ ശ്രീദേവിയില്‍ കയറിയപ്പോഴാണ് നീലു പുതിയൊരു ഐഡിയ
പറഞ്ഞത്… ‘നമുക്കിങ്ങനെ അനുഭവങ്ങള്‍ നേരിട്ടറിയാതെ, നമ്മള്‍ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ്
മുന്‍കൂട്ടി […]

Continue reading

പമ്മനും നീലുവും (Trip’N Fuck) കമ്പി വെബ് സീരീസ് 3 [Pamman Junior]

പമ്മനും നീലുവും [Trip’N Fuck] കമ്പി വെബ് സീരീസ് 3 Pammanum Neluvum Trip’N Fuck Kambi Web Series Part 3 | Author : Pamman Junior     നീലുവിന്റെ തറവാട്ടിലെ ആദ്യരാത്രി. ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെത്തി ജീപ്പും എടുത്താണ് ഞങ്ങള്‍ നീലുവിന്റെ ഹരിപ്പാടുള്ള തറവാട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഹോട്ടല്‍ ശ്രീദേവിയില്‍ കയറിയപ്പോഴാണ് നീലു പുതിയൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞത്… ‘നമുക്കിങ്ങനെ അനുഭവങ്ങള്‍ നേരിട്ടറിയാതെ, നമ്മള്‍ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് മുന്‍കൂട്ടി […]

Continue reading

പമ്മനും നീലുവും (Trip’N Fuck) കമ്പി വെബ് സീരീസ് 2 [Pamman Junior]

പമ്മനും നീലുവും [Trip’N Fuck] കമ്പി വെബ് സീരീസ് 2 Pammanum Neluvum Trip’N Fuck
Kambi Web Series Part 2 | Author : Pamman Junior രോമാവൃതമായ ചുവന്ന യോനി യില്‍
എന്റെ കുട്ടന്റെ മകുടം പിടിച്ചു ഉരസ്സി ശാ ആഹ് .. എന്നു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു
കൊണ്ട് എന്റെ മകുടം പിടിച്ചു രമണി ചേച്ചി അവരുടെ തേന്‍ ഊറിവരുന്ന യോനിയില്‍ കയറ്റി
താഴ്‌സന്നു എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കിരുന്നു പൂക് എന്ന ശബ്ദത്തോടെ എന്റെ […]

Continue reading

പമ്മനും നീലുവും (Trip’N Fuck) കമ്പി വെബ് സീരീസ് 2 [Pamman Junior]

പമ്മനും നീലുവും [Trip’N Fuck] കമ്പി വെബ് സീരീസ് 2 Pammanum Neluvum Trip’N Fuck Kambi Web Series Part 2 | Author : Pamman Junior രോമാവൃതമായ ചുവന്ന യോനി യില്‍ എന്റെ കുട്ടന്റെ മകുടം പിടിച്ചു ഉരസ്സി ശാ ആഹ് .. എന്നു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ മകുടം പിടിച്ചു രമണി ചേച്ചി അവരുടെ തേന്‍ ഊറിവരുന്ന യോനിയില്‍ കയറ്റി താഴ്‌സന്നു എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കിരുന്നു പൂക് എന്ന ശബ്ദത്തോടെ എന്റെ […]

Continue reading