സേവകൻ 8 [Mango]

സേവകൻ 8 | Sevakan 8 Author : Mango | Previous Parts Mm³ ^*p Unkhw NqXn Wm«nÂ
Wn¶p. ‘A½ fpjpk³ hf]kpw ko«n Ss¶ D*m]n^p¶Sv sNm*v emhp^ tI«¯n]pfm]n H¶p
knhvS^n¨p Nan¡\w F¶pÅ B{Piw WX¶nÃ. ko«n Wn¶v C_§m³ tW^w emhp^ tI«¯n ‘A½ Nm\msS
bmâhnWv fpNan NqXn Fsâ Np®]n H¶p St`mXn tImUn¨p “”””hpWn¡p«³ CWn F¶m k^pt¶”…
dÊn C^n¡pt¼mÄ fWÊp Wn_t] tfma½]pw […]

Continue reading

സേവകൻ 8 [Mango]

സേവകൻ 8 | Sevakan 8 Author : Mango | Previous Parts Mm³ ^*p Unkhw NqXn Wm«n Wn¶p. ‘A½ fpjpk³ hf]kpw ko«n Ss¶ D*m]n^p¶Sv sNm*v emhp^ tI«¯n]pfm]n H¶p knhvS^n¨p Nan¡\w F¶pÅ B{Piw WX¶nÃ. ko«n Wn¶v C_§m³ tW^w emhp^ tI«¯n ‘A½ Nm\msS bmâhnWv fpNan NqXn Fsâ Np®]n H¶p St`mXn tImUn¨p “”””hpWn¡p«³ CWn F¶m k^pt¶”… dÊn C^n¡pt¼mÄ fWÊp Wn_t] tfma½]pw […]

Continue reading

സേവകൻ 7 [Mango]

സേവകൻ 7 | Sevakan 7 Author : Mango | Previous Parts ^mkns` Ss¶ Wm«nt`¡v Sn^n¨p.
dhv Ìm³Zv ks^ emÀ¤kWv tI«Wpw k¶p. tI«Wv Ct¸mÄ Ft¶mXv k`n] Nm^yw B\v. H^pbmXv
hwhm^n¨p. Wm«n b`^pw N^pSp¶Sv tbms` emÀ¤ksâ fNapw fNWpw knkmiw Njnªp Uqs^
FknsXt]m Smfhn¡pNs]m¶pw AÃ. fNÄ H^p dwPmant]msXm¸w Hant¨mXn tbm]Sm\v.
FknsX]ms\¶v A_n]nÃ. fN³ F_\mNpa¯v FknsXt]m D*v. SÃpw bnXn]pw tNhpw Hs¡ […]

Continue reading

സേവകൻ 7 [Mango]

സേവകൻ 7 | Sevakan 7 Author : Mango | Previous Parts ^mkns` Ss¶ Wm«nt`¡v Sn^n¨p. dhv Ìm³Zv ks^ emÀ¤kWv tI«Wpw k¶p. tI«Wv Ct¸mÄ Ft¶mXv k`n] Nm^yw B\v. H^pbmXv hwhm^n¨p. Wm«n b`^pw N^pSp¶Sv tbms` emÀ¤ksâ fNapw fNWpw knkmiw Njnªp Uqs^ FknsXt]m Smfhn¡pNs]m¶pw AÃ. fNÄ H^p dwPmant]msXm¸w Hant¨mXn tbm]Sm\v. FknsX]ms\¶v A_n]nÃ. fN³ F_\mNpa¯v FknsXt]m D*v. SÃpw bnXn]pw tNhpw Hs¡ […]

Continue reading

സേവകൻ 5 [Mango]

സേവകൻ 5 | Sevakan 5 Author : Mango | Previous Parts Wm`mw emPw km]n¡m¯kÀ¡v
hwPSnNÄ fWÊn`m¡pN {b]mhw-! NT SpX^p¶p…. MmWpw tfma½]pw h^a]psX N*w kjn]pÅ Hm«w
N*v D_s¡ In^n¨p. DXp¯n^p¶ tSmÀ¯pfp*v Ak^psX A^]n A^ªm\w tbms` NnX¡p¶ NmjvI
tWm¡n Mm³ sd©nt`¡p tbm]n^p¶p. kn^nª A^s¡«nWp Smsj sNmjp¯p^p* SpXNÄ¡nX]n D´n
Wn¡p¶ sW]v bq_v. hmVm^\ SXn¨ hv{SoNapsX bq_v AXnk]äns` sNmjp¸p Nm^\w fp¶n […]

Continue reading

സേവകൻ 5 [Mango]

സേവകൻ 5 | Sevakan 5 Author : Mango | Previous Parts Wm`mw emPw km]n¡m¯kÀ¡v hwPSnNÄ fWÊn`m¡pN {b]mhw-! NT SpX^p¶p…. MmWpw tfma½]pw h^a]psX N*w kjn]pÅ Hm«w N*v D_s¡ In^n¨p. DXp¯n^p¶ tSmÀ¯pfp*v Ak^psX A^]n A^ªm\w tbms` NnX¡p¶ NmjvI tWm¡n Mm³ sd©nt`¡p tbm]n^p¶p. kn^nª A^s¡«nWp Smsj sNmjp¯p^p* SpXNÄ¡nX]n D´n Wn¡p¶ sW]v bq_v. hmVm^\ SXn¨ hv{SoNapsX bq_v AXnk]äns` sNmjp¸p Nm^\w fp¶n […]

Continue reading

സേവകൻ 5 [Mango]

സേവകൻ 5 | Sevakan 5 Author : Mango | Previous Parts Wm`mw emPw km]n¡m¯kÀ¡v hwPSnNÄ fWÊn`m¡pN {b]mhw-! NT SpX^p¶p…. MmWpw tfma½]pw h^a]psX N*w kjn]pÅ Hm«w N*v D_s¡ In^n¨p. DXp¯n^p¶ tSmÀ¯pfp*v Ak^psX A^]n A^ªm\w tbms` NnX¡p¶ NmjvI tWm¡n Mm³ sd©nt`¡p tbm]n^p¶p. kn^nª A^s¡«nWp Smsj sNmjp¯p^p* SpXNÄ¡nX]n D´n Wn¡p¶ sW]v bq_v. hmVm^\ SXn¨ hv{SoNapsX bq_v AXnk]äns` sNmjp¸p Nm^\w fp¶n […]

Continue reading

കമ്പിചെച്ചി 1

കമ്പിചെച്ചി 1 Kambi Chechi Part 1 bY കിഷോർ അഭ്രപാളി   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ
ആദ്യമായാണ് സ്വന്തമായി കഥ എഴുതുന്നത് ‘ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ‘ എന്റെ
പേര് കിഷോർ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന
പയ്യനാണ് 26 വയസായി ‘ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ശ്യാമ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥയാണിത്.
ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 2 കുട്ടികളുണ്ട് ഹസ്ബന്റ് ഗൾഫിലാണ് ‘ ഒരു ദിവസം ചേച്ചി
എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു […]

Continue reading

കമ്പിചെച്ചി 1

കമ്പിചെച്ചി 1 Kambi Chechi Part 1 bY കിഷോർ അഭ്രപാളി   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് സ്വന്തമായി കഥ എഴുതുന്നത് ‘ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ‘ എന്റെ പേര് കിഷോർ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പയ്യനാണ് 26 വയസായി ‘ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ശ്യാമ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥയാണിത്. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 2 കുട്ടികളുണ്ട് ഹസ്ബന്റ് ഗൾഫിലാണ് ‘ ഒരു ദിവസം ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു […]

Continue reading