അമ്മ ഗ്രാമം 3 [Anandu]

അമ്മ ഗ്രാമം 3 Amma Gramam Part 3 bY Anandu | Previous Parts   MmWpw `o`m½]pw
S]m_m]n. M§Ä fpOt¯mXp fpOw tWm¡n Wn¶p. H^p S^n Wq`v tbm`pw tUi¯p CÃmsS. `o`m½
Nm`N¯nsk¨p Fs¶ tWm¡n In^n¨p. “”CSv Wnsâ BUys¯ b\n Bt\mXm tfmsW “” `o`m½ tImUn¨p.
Mm³ AsS F¶pÅ AÀ°w k^p¶ tbms` H¶p In^n¨p. “”Nų hz´w A½q½]psX {bm]¯n DÅ Fsâ
bq_n […]

Continue reading

അമ്മ ഗ്രാമം 3 [Anandu]

അമ്മ ഗ്രാമം 3 Amma Gramam Part 3 bY Anandu | Previous Parts   MmWpw `o`m½]pw S]m_m]n. M§Ä fpOt¯mXp fpOw tWm¡n Wn¶p. H^p S^n Wq`v tbm`pw tUi¯p CÃmsS. `o`m½ Nm`N¯nsk¨p Fs¶ tWm¡n In^n¨p. “”CSv Wnsâ BUys¯ b\n Bt\mXm tfmsW “” `o`m½ tImUn¨p. Mm³ AsS F¶pÅ AÀ°w k^p¶ tbms` H¶p In^n¨p. “”Nų hz´w A½q½]psX {bm]¯n DÅ Fsâ bq_n […]

Continue reading

അമ്മ ഗ്രാമം 1

അമ്മ ഗ്രാമം 1 Amma Gramam Part 1 bY Anandu Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶ NT Np_¨p
cmâhn]pw H^pbmXv AWpek§apw tIÀ¶Sm\v. CSv H^p C³shhv_v NT]m\v. MmWpw A½]pwNqXn
D*m] H^p skt¡gWv Nm`t¯ AWpek§Ä B\v Cu NT. Fsâ tb^v AWµp. F©nWo]_nwPv knUymÀ°n
B\v. k]Êv 20. A½]psX tb^v ftilz^n. k]Êp 42.Mm³ “”D½n”” A½ F¶pw hvtWiw NqXpt¼mÄ
knan¡pw. Aѳ ft`gy]n dm¦nRv […]

Continue reading

അമ്മ ഗ്രാമം 1

അമ്മ ഗ്രാമം 1 Amma Gramam Part 1 bY Anandu Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶ NT Np_¨p cmâhn]pw H^pbmXv AWpek§apw tIÀ¶Sm\v. CSv H^p C³shhv_v NT]m\v. MmWpw A½]pwNqXn D*m] H^p skt¡gWv Nm`t¯ AWpek§Ä B\v Cu NT. Fsâ tb^v AWµp. F©nWo]_nwPv knUymÀ°n B\v. k]Êv 20. A½]psX tb^v ftilz^n. k]Êp 42.Mm³ “”D½n”” A½ F¶pw hvtWiw NqXpt¼mÄ knan¡pw. Aѳ ft`gy]n dm¦nRv […]

Continue reading