ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ 3 [Ann]

ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ 3 The Cobra Spits On The Moon Part 3 | Author : Ann [ Previous Part ] എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്പം വ്യത്യസതമാണ് ഈ കഥ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ. യാഥാസ്ഥിതിക കാര്യങ്ങളിൽ കഥക്ക് അനുപാദികമായി ഫാൻ്റസിയും കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഈ കഥയിൽ രണ്ടാം ആദ്ധ്യയത്തിൽ […]

Continue reading

ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ 2 [Ann]

ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ 2 The Cobra Spits On The Moon Part 2 | Author : Ann [ Previous Part ]   എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്പം വ്യത്യസതമാണ് ഈ കഥ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ. യാഥാസ്ഥിതിക കാര്യങ്ങളിൽ കഥക്ക് അനുപാദികമായി ഫാൻ്റസിയും കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഈ കഥയിൽ രണ്ടാം […]

Continue reading

ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ [Ann]

ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ The Cobra Spits On The Moon | Author : Ann   എൻ്റെ
ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്പം
വ്യത്യസതമാണ് ഈ കഥ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ.
യാഥാസ്ഥിതിക കാര്യങ്ങളിൽ കഥക്ക് അനുപദികമായി ഫാൻ്റസിയും കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്,
ഈ കഥയിൽ ആദ്യ ആദ്ധ്യയത്തിൽ സെക്സ് കൻ്റെൻ്റ് അല്പം കുറവായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും
തെറ്റ് […]

Continue reading

ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ [Ann]

ദി കോബ്ര സ്‌പിട്സ് ഓൺ ദി മൂൺ The Cobra Spits On The Moon | Author : Ann   എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്പം വ്യത്യസതമാണ് ഈ കഥ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ. യാഥാസ്ഥിതിക കാര്യങ്ങളിൽ കഥക്ക് അനുപദികമായി ഫാൻ്റസിയും കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഈ കഥയിൽ ആദ്യ ആദ്ധ്യയത്തിൽ സെക്സ് കൻ്റെൻ്റ് അല്പം കുറവായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് […]

Continue reading