എന്റെ സുന്ദരികൾ 2

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part  2 Ente Sundarikal Kambikatha bY Monjans READ FIRST PART
CLICK HERE ആദ്യമായി എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങൾക് നന്ദി.   രാവിലെ കുറച്ചു വൈകീട്ടാണ് എണീറ്റത്, ഞാൻ കുളിച്ചു റെഡി
ആയി താഴൊട്ടു വന്നപ്പോ ഉമ്മയെ അവിടെ കാണാനില്ല പുറത്തേക് പോയിനോക്കിയപ്പോ റോട്ടിൽ
മീൻ വില്കുന്നയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളോട് സംസാരികയിരുന്നു.  ഉമ്മ നെറ്റിയാണ്
ഇട്ടിരിക്കുന്നെ, ക്ഷമിക്കണം ഉമ്മയെ പരിചയപെടുത്തിയില്ലലെ എന്റെ ഉമ്മയെ കാണാൻ നല്ല
വെളുത്തിട്ടാണ് 5.4ഉയരവും […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 2

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part  2 Ente Sundarikal Kambikatha bY Monjans READ FIRST PART CLICK HERE ആദ്യമായി എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക് നന്ദി.   രാവിലെ കുറച്ചു വൈകീട്ടാണ് എണീറ്റത്, ഞാൻ കുളിച്ചു റെഡി ആയി താഴൊട്ടു വന്നപ്പോ ഉമ്മയെ അവിടെ കാണാനില്ല പുറത്തേക് പോയിനോക്കിയപ്പോ റോട്ടിൽ മീൻ വില്കുന്നയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളോട് സംസാരികയിരുന്നു.  ഉമ്മ നെറ്റിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നെ, ക്ഷമിക്കണം ഉമ്മയെ പരിചയപെടുത്തിയില്ലലെ എന്റെ ഉമ്മയെ കാണാൻ നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ് 5.4ഉയരവും […]

Continue reading

Bus Anubhavangal 5

ബസ്‌ അനുഭവങ്ങള്‍ 5 ( ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ) bY:POLY – www.Muthuchippi.net | Bus
Anubhavangal 5 മുൻലക്കം വായിക്കാൻ | PART-01 |  PART-02 |  PART-03 | PART-04 കഥ
തുടരുന്നു…. ജീവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അത് പറയാതെയാ കഴിഞ്ഞ ലക്കം തുടങ്ങിയത് അവൻ
എന്റെ കൂടെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരിന്നു അവന്റെ അമ്മവീട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടാണ്
അവന്റെ അമ്മാവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അവന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുന്നേ
കല്യാണം കഴിച്ചു […]

Continue reading

Bus Anubhavangal 5

ബസ്‌ അനുഭവങ്ങള്‍ 5 ( ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ) bY:POLY – www.Kambikuttan.net | Bus Anubhavangal 5 മുൻലക്കം വായിക്കാൻ | PART-01 |  PART-02 |  PART-03 | PART-04 കഥ തുടരുന്നു…. ജീവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അത് പറയാതെയാ കഴിഞ്ഞ ലക്കം തുടങ്ങിയത് അവൻ എന്റെ കൂടെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരിന്നു അവന്റെ അമ്മവീട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടാണ് അവന്റെ അമ്മാവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അവന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുന്നേ കല്യാണം കഴിച്ചു […]

Continue reading