വെളിച്ചെണ്ണ and അപ്പനാരാമോൻ (Kambi Joke)

Appanara Mon ഒരു ദിവസം, നഗരത്തില്‍ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന മകനെ കാണാന്‍ പോയ
ആന്റണിച്ചേട്ടൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി…. തന്‍റെ മകന്‍റെ കൂടെ സുന്ദരിയായ ഒരു
പെണ്‍കുട്ടി താമസിക്കുന്നു…. എന്നാൽ ആന്റണിച്ചേട്ടൻ തന്റെ നീരസം പുറത്ത്
പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല…. സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു പേരും ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു…
ആന്റണി: “മോനെ, ഇതാരാണ്? ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തൂ”…. പുത്രന്‍:,: “ഡാഡീ, ഇതെന്‍റെ റൂം
മേറ്റ്‌ ആണ്… ഇവള്‍ എന്‍റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്….. എനിക്കറിയാം, ഡാഡി എന്താണ്
ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്…. പക്ഷെ, ഡാഡീ, […]

Continue reading

വെളിച്ചെണ്ണ and അപ്പനാരാമോൻ (Kambi Joke)

Appanara Mon ഒരു ദിവസം, നഗരത്തില്‍ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന മകനെ കാണാന്‍ പോയ ആന്റണിച്ചേട്ടൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി…. തന്‍റെ മകന്‍റെ കൂടെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി താമസിക്കുന്നു…. എന്നാൽ ആന്റണിച്ചേട്ടൻ തന്റെ നീരസം പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല…. സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു പേരും ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു… ആന്റണി: “മോനെ, ഇതാരാണ്? ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തൂ”…. പുത്രന്‍:,: “ഡാഡീ, ഇതെന്‍റെ റൂം മേറ്റ്‌ ആണ്… ഇവള്‍ എന്‍റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്….. എനിക്കറിയാം, ഡാഡി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്…. പക്ഷെ, ഡാഡീ, […]

Continue reading