ലക്ഷ്‌മി ആന്റി – പാർട്ട് 4

ലക്ഷ്‌മി ആന്റി പാർട്ട് 4 Lekshmi Aunty bY Athul Jovis | Click here to read
Laksmi aunty previous parts   നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട്
കാത്തിരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന് സോറി. എന്റെ തേർഡ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം
ആയിരുന്നു. ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു നന്ദി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയച്ചതിന്
 നന്ദി. നാലാമത്തെ ഭാഗം തുടർന്ന് വായിക്കുക. പുതിയ വായനക്കാർ മുൻപത്തെ ഭാഗങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ട് തുടരുക! (തുടരുന്നു..) എന്റെ സ്വപ്നസുന്ദരിയായ ആന്റി എനിക്ക് കയ്യിൽ
പിടിച്ച് […]

Continue reading

ലക്ഷ്‌മി ആന്റി – പാർട്ട് 4

ലക്ഷ്‌മി ആന്റി പാർട്ട് 4 Lekshmi Aunty bY Athul Jovis | Click here to read Laksmi aunty previous parts   നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാത്തിരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന് സോറി. എന്റെ തേർഡ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആയിരുന്നു. ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു നന്ദി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയച്ചതിന്  നന്ദി. നാലാമത്തെ ഭാഗം തുടർന്ന് വായിക്കുക. പുതിയ വായനക്കാർ മുൻപത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് തുടരുക! (തുടരുന്നു..) എന്റെ സ്വപ്നസുന്ദരിയായ ആന്റി എനിക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ച് […]

Continue reading