അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് 2 [അവിനാശ്]

അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് 2 Avihitham Niranja Naadu Part 2 | Author : Avinash |
Previous Part മുൻപ് എഴുതിയ കഥയിൽ അക്ഷരതെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ
ആക്കിത്തന്നതിനു താങ്ക്സ്, ഇതിൽ കുറച്ചു കൂടി നന്നായി എഴുതുവാൻ കഴിയും എന്ന്
വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു, മുൻപ് പറയാൻ മറന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ അമ്മ ആണ് എനിക്ക് 3വയസ് ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് അമ്മ
നമ്മളെ […]

Continue reading

അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് 2 [അവിനാശ്]

അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് 2 Avihitham Niranja Naadu Part 2 | Author : Avinash | Previous Part മുൻപ് എഴുതിയ കഥയിൽ അക്ഷരതെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ ആക്കിത്തന്നതിനു താങ്ക്സ്, ഇതിൽ കുറച്ചു കൂടി നന്നായി എഴുതുവാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു, മുൻപ് പറയാൻ മറന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ അമ്മ ആണ് എനിക്ക് 3വയസ് ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് അമ്മ നമ്മളെ […]

Continue reading

അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് [അവിനാശ്]

അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് Avihitham Niranja Naadu | Author : Avinash   ആദ്യം ആയി
എഴുതുന്ന കഥ ആയത് കൊണ്ട് പല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് pls ഷെമിക്കു, ഈ കഥയിലെ
നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പേര് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് റിയൽ പേരുകൾ
ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ആയത് കൊണ്ട് പേര് മാറ്റുന്നു. മുക്കുമല എന്നു പേരുള്ള എന്റെ
ഗ്രാമം,   അവുടെ ആണ് വളർന്നത്,, അച്ഛൻ അമ്മ ഞാൻ അനിയൻ,, അച്ഛൻ […]

Continue reading

അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് [അവിനാശ്]

അവിഹിതം നിറഞ്ഞ നാട് Avihitham Niranja Naadu | Author : Avinash   ആദ്യം ആയി എഴുതുന്ന കഥ ആയത് കൊണ്ട് പല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് pls ഷെമിക്കു, ഈ കഥയിലെ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പേര് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് റിയൽ പേരുകൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ആയത് കൊണ്ട് പേര് മാറ്റുന്നു. മുക്കുമല എന്നു പേരുള്ള എന്റെ ഗ്രാമം,   അവുടെ ആണ് വളർന്നത്,, അച്ഛൻ അമ്മ ഞാൻ അനിയൻ,, അച്ഛൻ […]

Continue reading