ആഷിഫയുടെ അടിമയുടെ കഥ 1

ആഷിഫയുടെ അടിമയുടെ കഥ 1 Ashifayude Adimayude Kadha part 1 bY  Babychayan ഫെറ്റിഷ്
ബി.ഡി.എസ്.എം കഥയാണിത്.   ഓണ്‍ലൈന്‍ കമ്പി സൌഹൃദങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ നിന്നും
പരിചയപ്പെട്ട ഒരാള്‍ പറഞ്ഞ കഥയാണിത്. കക്കോള്‍ഡ്, ഫെറ്റിഷം, ബി.ഡി.എസ്.എം,
ഇന്‍സെക്സ് തുടങ്ങിയ പലതും ഈ കഥയില്‍ വരുന്നുണ്ട്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവര്‍
വായിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് ആബിദ് എന്ന അടിമയുടെ കഥയാണ്. സ്ത്രീയുടെ കാല്‍ക്കീഴില്‍
അവളുടെ എല്ലാ ആഞ്ജകള്‍ക്കും വഴങ്ങി ഒരു നായേ പോലെ ജീവിക്കുന്ന അഭിയുടെ കഥ. പ്ലസ്
വണ്ണിനു […]

Continue reading

ആഷിഫയുടെ അടിമയുടെ കഥ 1

ആഷിഫയുടെ അടിമയുടെ കഥ 1 Ashifayude Adimayude Kadha part 1 bY  Babychayan ഫെറ്റിഷ് ബി.ഡി.എസ്.എം കഥയാണിത്.   ഓണ്‍ലൈന്‍ കമ്പി സൌഹൃദങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ നിന്നും പരിചയപ്പെട്ട ഒരാള്‍ പറഞ്ഞ കഥയാണിത്. കക്കോള്‍ഡ്, ഫെറ്റിഷം, ബി.ഡി.എസ്.എം, ഇന്‍സെക്സ് തുടങ്ങിയ പലതും ഈ കഥയില്‍ വരുന്നുണ്ട്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവര്‍ വായിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് ആബിദ് എന്ന അടിമയുടെ കഥയാണ്. സ്ത്രീയുടെ കാല്‍ക്കീഴില്‍ അവളുടെ എല്ലാ ആഞ്ജകള്‍ക്കും വഴങ്ങി ഒരു നായേ പോലെ ജീവിക്കുന്ന അഭിയുടെ കഥ. പ്ലസ് വണ്ണിനു […]

Continue reading