ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 8 [Skippo]

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 8 Bbaryayil Thudakkam Part 8 bY Skippo | Previous Part SpXÀ¶pÅ
NTNÄ FjpSm³ sskNp¶Sn £f tImUn¡p¶p. FjpSmWpÅ fmWhnNmkØ]pw hf]¡p_kpw sI_pSÃ. (bj]
bÀ«pNÄ km]n¡m¯kÀ¡v sI_pSms]¦n`pw fWÊn`m¡m³ tk*n CSpks^]pÅSv Smsj Ip^p¡n FjpSp¶p)
F³s_ tb^v NmÀ¯n¡v FWn¡v k]Êv 27. sN Fhv BÀ Xn hn dÊns` N*ÎÀ tKm`n. Fsâ knkmiw
WnÝ]n¨ sb®ntWmXv knkmi¯nWpfp¼v do¨n k¨v H^p Sp_¶pb_¨n`m\v NT]psX kjn fm_p¶Sv.
[…]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 8 [Skippo]

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 8 Bbaryayil Thudakkam Part 8 bY Skippo | Previous Part SpXÀ¶pÅ NTNÄ FjpSm³ sskNp¶Sn £f tImUn¡p¶p. FjpSmWpÅ fmWhnNmkØ]pw hf]¡p_kpw sI_pSÃ. (bj] bÀ«pNÄ km]n¡m¯kÀ¡v sI_pSms]¦n`pw fWÊn`m¡m³ tk*n CSpks^]pÅSv Smsj Ip^p¡n FjpSp¶p) F³s_ tb^v NmÀ¯n¡v FWn¡v k]Êv 27. sN Fhv BÀ Xn hn dÊns` N*ÎÀ tKm`n. Fsâ knkmiw WnÝ]n¨ sb®ntWmXv knkmi¯nWpfp¼v do¨n k¨v H^p Sp_¶pb_¨n`m\v NT]psX kjn fm_p¶Sv. […]

Continue reading