രേവതി ടിച്ചര്‍ 2

രേവതി ടീചർ 2 Revathy Teacher Part 2 bY Beast | Previous Part   വാതിൽ തുറന്നു
അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങളെ നോക്കി രേവതിയമ്മ നിൽക്കുന്നു  ഞങ്ങൾ വേഗം ചാടി എഴുനേറ്റു
പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ഒരു നുൽ വസ്ത്രം പോലും ഇടയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും
ഞങ്ങളുടെ അണ്ടികൾ പൊത്തിപിടിച്ചു  ആ നേരം രേവതിയമ്മ അജിത്തിന്റെ ചികടത്തു നോക്കി
ഒരെണം കൊടിത്തിട് എന്നെ നോക്കി കടന്നു പോടാ നായിന്റെമോനെ എന്നു പറഞ്ഞു  അപ്പൊ ഞാൻ
[…]

Continue reading

രേവതി ടിച്ചര്‍ 2

രേവതി ടീചർ 2 Revathy Teacher Part 2 bY Beast | Previous Part   വാതിൽ തുറന്നു അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങളെ നോക്കി രേവതിയമ്മ നിൽക്കുന്നു  ഞങ്ങൾ വേഗം ചാടി എഴുനേറ്റു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ഒരു നുൽ വസ്ത്രം പോലും ഇടയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഞങ്ങളുടെ അണ്ടികൾ പൊത്തിപിടിച്ചു  ആ നേരം രേവതിയമ്മ അജിത്തിന്റെ ചികടത്തു നോക്കി ഒരെണം കൊടിത്തിട് എന്നെ നോക്കി കടന്നു പോടാ നായിന്റെമോനെ എന്നു പറഞ്ഞു  അപ്പൊ ഞാൻ […]

Continue reading

രേവതി ടീചർ

രേവതി ടീചർ Revathy Teacher bY Beast   ഞാൻ  അരുൺ  ഞൻ ഇവിടെ  പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ
 ജീവിതത്തിൽ നടന്ന  കാര്യം ആണ് എനിക്ക്  ഒരു ബെസ്റ്റ്  ഫ്രണ്ട് ഇടയിരുന്നു അവന്റെ
 പേര്  അജിത് . ഒരു സ്കൂൾ  പൂട്ടൽ സമയത്താണ്  ഈ കാര്യം  നടക്കുന്നത്  ഞാൻ  എന്നും
 ഉച്ചക്ക്  അവന്റെ avante വിട്ടിൽ പോകും എന്നിട്ട്  പുതിയ സെക്സ് വീഡിയോസ്
കാണുമായിരുന്നു ആ  സമയത്തു അവന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇടകിലാ അവന്റെ achanum അമ്മയും
ജോലിക്ക് […]

Continue reading

രേവതി ടീചർ

രേവതി ടീചർ Revathy Teacher bY Beast   ഞാൻ  അരുൺ  ഞൻ ഇവിടെ  പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ  ജീവിതത്തിൽ നടന്ന  കാര്യം ആണ് എനിക്ക്  ഒരു ബെസ്റ്റ്  ഫ്രണ്ട് ഇടയിരുന്നു അവന്റെ  പേര്  അജിത് . ഒരു സ്കൂൾ  പൂട്ടൽ സമയത്താണ്  ഈ കാര്യം  നടക്കുന്നത്  ഞാൻ  എന്നും  ഉച്ചക്ക്  അവന്റെ avante വിട്ടിൽ പോകും എന്നിട്ട്  പുതിയ സെക്സ് വീഡിയോസ് കാണുമായിരുന്നു ആ  സമയത്തു അവന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇടകിലാ അവന്റെ achanum അമ്മയും ജോലിക്ക് […]

Continue reading