ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 5 [Skippo]

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 5 Bbaryayil Thudakkam Part 5 bY Skippo | Previous Part t^O]nÂ
Wn¶p C§sWs]m^p Wo¡§Ä Mm³ Sos^ {bSo£n¨n^p¶nÃ. F³s_ kan C{S {bn]w BNpsf¶v
FWn¡_n]nÃm]n^p¶p. F³s_ Hmt^m kan]pw k`n] Btklt¯msX B\v t^O AWpekn¨Sv. C§sW H^p
^oSn]n shN-vhv AWpekw AkÄ tW^s¯ N*p Nm\\w Asæn A_nªpNm\pw. C{St]s_ ss`wPnN
hpOw AWpekn¡p¶ AkÄ CSnWpfp¼v shN-vhv Fs´¶v A_nªp Nm\\w. Ft¶mXv ASv b¦p […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 5 [Skippo]

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 5 Bbaryayil Thudakkam Part 5 bY Skippo | Previous Part t^O]n Wn¶p C§sWs]m^p Wo¡§Ä Mm³ Sos^ {bSo£n¨n^p¶nÃ. F³s_ kan C{S {bn]w BNpsf¶v FWn¡_n]nÃm]n^p¶p. F³s_ Hmt^m kan]pw k`n] Btklt¯msX B\v t^O AWpekn¨Sv. C§sW H^p ^oSn]n shN-vhv AWpekw AkÄ tW^s¯ N*p Nm\\w Asæn A_nªpNm\pw. C{St]s_ ss`wPnN hpOw AWpekn¡p¶ AkÄ CSnWpfp¼v shN-vhv Fs´¶v A_nªp Nm\\w. Ft¶mXv ASv b¦p […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 4

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 4 Bbaryayil Thudakkam Part 4 bY Skippo | Previous Part Fsâ NT
FÃmÀ¡pw CãvXfm]¯n kas^ AVnNw ht´mgw. Fsâ BSy NT¡v ^*v `£¯nWv fpNan kn]qhv–
sb«¶v Nn«n]Sn FÃmt^mXpw Wµn b_]p¶p. Fsâ NT FÃmÀ¡pw CãvXfm]¯n kas^ AVnNw
ht´mgw. Fsâ BSy NT¡v ^*v `£¯nWv fpNan kn]qhv– sb«¶v Nn«n]Sn FÃmt^mXpw Wµn
b_]p¶p. A§sW Mm³ £o\nSWm]n thmc]n C^pWv Xnkn]pw N*n^p¶p. […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 4

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 4 Bbaryayil Thudakkam Part 4 bY Skippo | Previous Part Fsâ NT FÃmÀ¡pw CãvXfm]¯n kas^ AVnNw ht´mgw. Fsâ BSy NT¡v ^*v `£¯nWv fpNan kn]qhv– sb«¶v Nn«n]Sn FÃmt^mXpw Wµn b_]p¶p. Fsâ NT FÃmÀ¡pw CãvXfm]¯n kas^ AVnNw ht´mgw. Fsâ BSy NT¡v ^*v `£¯nWv fpNan kn]qhv– sb«¶v Nn«n]Sn FÃmt^mXpw Wµn b_]p¶p. A§sW Mm³ £o\nSWm]n thmc]n C^pWv Xnkn]pw N*n^p¶p. […]

Continue reading