അമ്മായിഅമ്മയുമായി 4 [Ajeesh]

അമ്മായിഅമ്മയുമായി 4 Ammayiammayumaayi Part 4 bY Ajeesh | Previous Parts A§sW bntä Unkhw B]n. M§Ä¡v b^hvb^w tWm¡m³ e]¦^ fXn]p*m]n^p¶p. F§sW {boSnN^n¡psf¶v FWn¡v Wà tbXn]pw D*m]n^p¶p. F´m]m`pw k`y Npj¸sfm¶pw CÃm]n^p¶p. AkÀ Fs¶ kn`¡m¯Sv FWn¡v NqXpS ssV^ykpw, Btklkpw B]n. tW^n«v Fsâ B{Piw b_]m³ H^kh^¯nWm]n Mm³ Nm¯n^p¶p. sSmX`pw St`mX`pw Nn«n] Akh^§ans`Ãmw Mm³ fpS`m¡nsNm*n^p¶p. H^p Unkhw em^y FknsXt]m tbmNm³ H^p§p¶ hf]w […]

Continue reading