കാമുകിക്കുളള എട്ടിന്റെ പണി [ബോബി]

കാമുകിക്കുളള എട്ടിന്റെ പണി Kaamukikku kodutha Ettinte Pani | Author : Bobby  
എന്റെ പേര് ഷബീർ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹവും കാമവും തോന്നിയത് ഒരേ ഒരു
പെണ്ണിനോടാണ്,  അവളാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രഹന.സ്കൂൾ മുതൽ കോളേജ് വരെ ഞങ്ങൾ
ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചത്, അവളോട് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലല്ലാതെ അവളോട് എനിക്ക്
സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ സ്നേഹവും അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എന്റെ വീടിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അവളുടെ വീട്, […]

Continue reading

കാമുകിക്കുളള എട്ടിന്റെ പണി [ബോബി]

കാമുകിക്കുളള എട്ടിന്റെ പണി Kaamukikku kodutha Ettinte Pani | Author : Bobby   എന്റെ പേര് ഷബീർ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹവും കാമവും തോന്നിയത് ഒരേ ഒരു പെണ്ണിനോടാണ്,  അവളാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രഹന.സ്കൂൾ മുതൽ കോളേജ് വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചത്, അവളോട് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലല്ലാതെ അവളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ സ്നേഹവും അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ വീടിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അവളുടെ വീട്, […]

Continue reading