മോൻ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം [ചാരുലത]

മോൻ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം Mon Ammakku Swantham | Author : Charulatha കൊച്ചുന്നാള്    മുതൽ     രാകേഷ്   ദേവിക്ക്‌   ജീവനാ.. കൊഞ്ചിച്ചാൽ  ഒന്നും  മതി  വരില്ല, ദേവിക്ക് രാകേഷ്    പിറന്ന്   വീഴുമ്പോൾ   ദേവിക്ക്    പതിനഞ്ചാ   വയസ്സ്… പ്രസവത്തിൽ           vഡോക്ടർക്ക്‌    പിണഞ            കൈപിഴ   കൊണ്ടാണ്             എന്ന്     പറയുന്നു,      […]

Continue reading