രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Part 3

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ 3 Ramyayude Rahasya Bandhangal 3 bY
[email protected]   രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുനേറ്റു, രമ്യ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി അപ്പോഴാണ്
ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ
എനിക്കവളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇനിഅതുപോലത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്നു
വരില്ല അതുകൊണ്ടു അവളെ എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ജോലിക്കു വിടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തി
വിളിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇനി മുഴുവനും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.kambikuttan.net അന്ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ രമ്യയ്ക്ക് ഹൈക്കിൽ […]

Continue reading

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Part 3

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ 3 Ramyayude Rahasya Bandhangal 3 bY [email protected]   രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുനേറ്റു, രമ്യ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കവളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇനിഅതുപോലത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല അതുകൊണ്ടു അവളെ എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ജോലിക്കു വിടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തി വിളിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇനി മുഴുവനും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.kambikuttan.net അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ രമ്യയ്ക്ക് ഹൈക്കിൽ […]

Continue reading