മൈ ബെസ്റ്റീ…മൈ ചേച്ചീ

മൈ ബെസ്റ്റീ…മൈ ചേച്ചി… My Bestee my chechi kambikatha bY:ZiD ZeNON –
www.Muthuchippi.net ഞാൻ സിദ്. സിദ്ധീക്കുൽ ആഷ്ഹർ എന്ന എന്റെ പേര് ഞാൻ തന്നെ
ഷോർട്ട് ആക്കിയതാണ്. വീട് മലപ്പുറത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ്.ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു
സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ ആണ്.എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മറക്കാനാകാത്ത ഒരനുഭവം ഞാൻ
നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കട്ടെ.എന്തെന്നല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെണ്ണ്.
നാട്ടിൽ അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരു ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആണ് […]

Continue reading

മൈ ബെസ്റ്റീ…മൈ ചേച്ചീ

മൈ ബെസ്റ്റീ…മൈ ചേച്ചി… My Bestee my chechi kambikatha bY:ZiD ZeNON – www.kambikuttan.net ഞാൻ സിദ്. സിദ്ധീക്കുൽ ആഷ്ഹർ എന്ന എന്റെ പേര് ഞാൻ തന്നെ ഷോർട്ട് ആക്കിയതാണ്. വീട് മലപ്പുറത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ്.ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ ആണ്.എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മറക്കാനാകാത്ത ഒരനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കട്ടെ.എന്തെന്നല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെണ്ണ്. നാട്ടിൽ അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരു ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആണ് […]

Continue reading