ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ

ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ Chettathiyude Veettil bY Arun Fsâ tb^v A^p¬ , sNmÃw hztUlw 32 k]hm]n N`ym\w H¶pw B]n«nÃ. H^p bmXv sb®v N*p H¶pw sbm^p¯w CÃ. AÑWpw A½]psX NqsX Smfhw. H^p tI«³ N`ym\w Njnªp ^*p Np«nNÄ Fsâ ko«n Wn¶pw fq¶v Nnt`mfoäÀ ANs` Smfhw. NTmWm]nN Fsâ tI«¯n B\v tb^v Wng 25 k]hp {bm]w Énw B\v Wà skap¯ Wn_w […]

Continue reading