ദീപ്തി രതീഷ് എന്ന കാമ പർവ്വതം2

ദീപ്തി രതീഷ് എന്ന കാമ പർവ്വതം2   By: ChithraKurup ശരിക്കുമൊരു കാമപര്വ്വതമായിരുന്നു ദീപ്തി രതീഷ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ആ ശരീരം പഠിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് പ്രിയ വായനക്കാര് അറിഞ്ഞല്ലോ. ഈ അധ്യായത്തില് ആ കാമപര്വ്വതം ഞാനെങ്ങനെയാണ് കീഴടക്കിയതെന്ന് ഓരോ സമയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കാം. രാവിലെ 10.00 മണി എന്റെ ലിംഗം നന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. കിച്ചണില് നിന്ന് ഞാന് ദീപ്തിയെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നടത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു മദയാനയെ പാപ്പാന് കൊണ്ടുപോകുംപോലെ. ആനക്കാരന്റെ കയ്യില് തോട്ടിയാണെങ്കില് എന്റെ ആയുധം സാധാരണയില് വലുതായ എന്റെ പൊന്നോമന […]

Continue reading

ദീപ്തി രതീഷ് എന്ന കാമപർവ്വതം 1

ദീപ്തിരതീഷ് എന്ന കാമപര്വ്വതം 1 By:Chithrakurup പതിനഞ്ചാം വയസ്സില് സ്വന്തം ആന്റിയില് നിന്നാണ് സെക്സിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങള് ഞാന് പഠിച്ചത്. അച്ഛനും അമ്മയും വിവാഹബന്ധം വേര്പെടുത്തിയപ്പോള് ഒറ്റയ്ക്കായ എന്നെ വളര്ത്തിയത് അങ്കിളായിരുന്നു. ഗള്ഫിലായിരുന്ന അങ്കിളിനും ആന്റിക്കും മക്കളില്ലായിരുന്നു. നാട്ടില് വലിയ ബംഗ്ലാവില് ഞാനും ആന്റിയും മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 15-ാം വയസ് മുതല് സെക്സിന്റെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിച്ച ഞാന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജിഗോളയാണ്. ജിഗോളയെന്നാല് സെക്സ് ആവശ്യമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങി സെക്സ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന ആള്. ഇപ്പോള് […]

Continue reading