ഇണയെ ആവശ്യമുണ്ട് പാര്‍ട്ട് 2 [തീപ്പന്തം രാജ് ബോസ്]

ഇണയെ ആവശ്യമുണ്ട് പാര്‍ട്ട് 2 Enaye Avashyamundu Part 2 | Author : Theepantham
Jose | Previous Part   നീ കിച്ചണില്‍ പോയി എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം
കൊണ്ടുവാ’കിതച്ചുകൊണ്ട് അയാള്‍ പറഞ്ഞു.അവള്‍ അതേ പടി ചന്തിയും മുലയുമെല്ലാം
കുലുക്കി കിച്ചണിലേക്ക് ഓടി വെള്ളമെടുത്ത് വന്ന് ബലറാമിന് കൊടുത്തു.കട്ടിലില്‍
ചാരിയിരുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം ബലറാം തന്റെ ലിംഗത്തിലേക്ക് നോക്കി.വാടി
തളര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.അത് കണ്ട് നീനയ്ക്ക് ഒരു ചിരി പൊട്ടിയെങ്കിലും അവള്‍ അത്
അടക്കിപ്പിടിച്ചു.മാത്രമല്ല സ്ക്വിര്‍ട്ടിങ് […]

Continue reading

ഇണയെ ആവശ്യമുണ്ട് പാര്‍ട്ട് 2 [തീപ്പന്തം രാജ് ബോസ്]

ഇണയെ ആവശ്യമുണ്ട് പാര്‍ട്ട് 2 Enaye Avashyamundu Part 2 | Author : Theepantham Jose | Previous Part   നീ കിച്ചണില്‍ പോയി എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവാ’കിതച്ചുകൊണ്ട് അയാള്‍ പറഞ്ഞു.അവള്‍ അതേ പടി ചന്തിയും മുലയുമെല്ലാം കുലുക്കി കിച്ചണിലേക്ക് ഓടി വെള്ളമെടുത്ത് വന്ന് ബലറാമിന് കൊടുത്തു.കട്ടിലില്‍ ചാരിയിരുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം ബലറാം തന്റെ ലിംഗത്തിലേക്ക് നോക്കി.വാടി തളര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.അത് കണ്ട് നീനയ്ക്ക് ഒരു ചിരി പൊട്ടിയെങ്കിലും അവള്‍ അത് അടക്കിപ്പിടിച്ചു.മാത്രമല്ല സ്ക്വിര്‍ട്ടിങ് […]

Continue reading