സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റോസി ചേച്ചി

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റോസി ചേച്ചി Civil Engineer Rosy Chechi AUTHOR : SHAFI ഫസ്റ്റ്
സ്റ്റോറി ഷാഫിയുടെ ദുബായ് എന്ന കഥ വൻ പരാജയം ആയിരുന്നു , അത് കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ
ഞാൻ ഇല്ല, ഇതിൽ വെറും നടൻ ആയി മാത്രം, തുടങ്ങട്ടെ ….. തൃശൂർ പുള്ളു എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ
ആണ് എന്റ്റെ വീട്, എന്നെ കുറിച്ചു ആദ്യം പറയാം ( വയസ്സ് 22 . പേര് ടാർസൺ (
സാങ്കല്പികം ) 5 .8 […]

Continue reading

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റോസി ചേച്ചി

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റോസി ചേച്ചി Civil Engineer Rosy Chechi AUTHOR : SHAFI ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഷാഫിയുടെ ദുബായ് എന്ന കഥ വൻ പരാജയം ആയിരുന്നു , അത് കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ ഇല്ല, ഇതിൽ വെറും നടൻ ആയി മാത്രം, തുടങ്ങട്ടെ ….. തൃശൂർ പുള്ളു എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് എന്റ്റെ വീട്, എന്നെ കുറിച്ചു ആദ്യം പറയാം ( വയസ്സ് 22 . പേര് ടാർസൺ ( സാങ്കല്പികം ) 5 .8 […]

Continue reading